Agentúra osobnej asistencie v Bratislave vznikla pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) v roku 2000 v rámci pilotného projektu podporeného Minis-terstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumou 300 000 SK. Jej založenie si vyžiadali potreby klientov, ktorí chceli začať so službou osobnej asistencie. Vznik podnietili aj ľudia, ktorí službu už využívali a v bežnej realite narážali na množstvo praktických problémov. Poradenstvo potrebovali aj „dotknuté osoby“ – rodinní príslušníci užívateľov asistencie a rozrastajúca sa skupina asistentiek a asistentov.

Agentúra je zaregistrovaná ako poskytovateľ sprostredkovania osobnej asistencie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji. Všetky služby poskytuje bezplatne.

V súčasnosti má v starostlivosti okolo 300 klientov, ktorým pomáha nájsť a sprostredkovať osobných asistentov a asistentky. Školí ich vo filozofii asistencie a na administratívne zručnosti spojené s asistenciou. Asistentom radí pri administratívnych úkonoch spojených s výkonom služby. V sporoch medzi užívateľmi a asistentmi môže vystupovať ako mediátor.

Agentúra vedie databázy užívateľov osobnej asistencie a záujemcov o prácu asistenta. Robí osobné pohovory so záujemcami o vykonávanie asistencie z Bratislavy a okolia.

Nových asistentov a asistentky hľadá na úradoch práce, pracovných portáloch, pracovných veľtrhoch, na podujatiach pre mladých ľudí (hudobné festivaly, vysokoškolské beánie) a pod. Prednáša študentom sociálnej práce, spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave a s Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami na UK v Bratislave.

Agentúra osobnej asistencie a OMD v SR s podporou Nadácie VÚB vydali v roku 2008 vzdelávaciu brožúru Osobná asistencia – Teória a prax. Jej aktualizované znenie vyšlo v roku 2015 vďaka Nadácii Volkswagen. Publikácia ponúka základný „rýchlokurz“ asistencie, obsahuje skúsenosti z poradenskej a zo sprostredkovateľskej činnosti, ale aj príbehy užívateľov asistencie a osobných asistentov.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378