Činnosť agentúr osobnej asistencie je ukotvená v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v §46 Sprostredkovanie osobnej asistencie.

Pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) pôsobí Agentúra osobnej asistencie v Bratislave a Agentúra osobnej asistencie v Žiline. Pracujú v súlade s filozofiou nezávislého života a na princípoch vzájomného poradenstva. Služby v nich poskytujú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú tiež užívateľmi osobnej asistencie. Súčasne je však celý pracovný tím odborne kvalifikovaný na vykonávanie klientskych služieb.

Agentúry osobnej asistencie pod OMD v SR poskytujú svoje služby bezplatne. Za uzatvorenie zmluvy o výkone osobnej asistencie nepoberajú províziu. Zmluvný vzťah vzniká medzi užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom, agentúra tu vystupuje len ako sprostredkovateľ.

Cieľom oboch agentúr je aktivizovať ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Deťom a dospelým s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinám a osobným asistentom podávajú pomocnú ruku, dôraz však kladú na ich záujem a aktívny prístup. Klientom poskytujú podporu, aby svoju situáciu riešili vlastným pričinením, pomocou všetkých dostupných prostriedkov. Jedným z nich je aj inštitút osobnej asistencie.

Agentúry zabezpečujú komplexný poradenský servis. Klientom radia, ako si vybaviť peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ako viesť administratívu s ňou spojenú. Ak si to klienti želajú, zamestnanci agentúr ich sprevádzajú na úradoch. Poskytujú mediačné služby pri prijímaní asistentov rodinnými príslušníkmi a v komunikácii s asistentmi. Na požiadanie môžu vstúpiť do sporov medzi užívateľom a asistentom alebo v rodine ako nezaujatá a nezávislá strana – mediátor.

Osobným asistentom poskytujú poradenstvo v oblasti administratívnych, daňových a odvo-dových povinností vrátane vypracovania daňového priznania.

Agentúry pôsobia aj ako vzdelávacie inštitúcie. Šíria osvetu o osobnej asistencii, organizujú semináre, vydávajú odborné publikácie. Podporujú výskumnú činnosť študentov vysokých škôl (konzultácie tém a dotazníkov).

Inštitúcií, ktoré sa systematicky a dôsledne venujú osobnej asistencii, podpore užívateľov a osobných asistentov, je na Slovensku nedostatok. Existujúce agentúry sa preto snažia vychovávať nasledovníkov a podporovať vznik nových agentúr na regionálnej úrovni.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378