streda, 19 december 2018 16:24

Keď snívať a hľadať má zmysel

Napísal(a)

Agentúra OA v Žiline vznikla pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR v roku 2017 ako výsledok šesťročného snaženia, snívania, hľadania. Ukázalo sa, že má zmysel nevzdávať sa. A teraz sa môžeme tešiť, že na deravej mape sociálnych služieb pribudla jedna žiadaná a tak potrebná aj v Žilinskom kraji. Neváhajte a obráťte sa na nás!

Keď sa pred šiestimi rokmi úspešní športovci Klubu OMD Farfalletta Žilina chceli zúčastniť prestížneho národného turnaja v boccii, nebolo to možné. Chýbali im osobní asistenti, ktorí by ich na športovom podujatí sprevádzali a pomáhali im. Odviezť, obslúžiť rampu, podať loptičky, osviežiť, povzbudiť ... skrátka byť parťákom na kurte. Situácia sa opakovala viackrát a dokonca aj v prípade iných aktivít - spoločenských, či kultúrnych. Absencia osobných asistentov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v Žiline a okolí v kontexte týchto skúseností bola alarmujúca. Chýbali osoby, ktoré by mohli, chceli a vedeli osobnú asistenciu vykonávať. Toto bol hlavný spúšťač myšlienky zriadiť agentúru, ktorá by sa touto problematikou zaoberala v patričnej miere a dopomáhala tomu, aby aj osoby so zdravotným znevýhodnením mohli viesť zmysluplný, dôstojný a čo najviac samostatný nezávislý život. Aby sa mohli začleniť do diania v komunite a do štandardného sociálneho fungovania.

Vďaka vytrvalosti a trpezlivosti niektorých členov z prostredia Klubu OMD Farfalletta Žilina postupne vznikla iniciatíva, ktorá sa aktívne snažila, aby Agentúra osobnej asistencie v Žiline mohla vzniknúť. Prípravný proces súvisel predovšetkým so zabezpečením osoby, ktorá má kvalifikáciu na poskytovanie sociálnej služby sprostredkovanie osobnej asistencie (Mgr. v odbore sociálna práca), ďalej s hľadaním vhodných bezbariérových priestorov na realizáciu sociálnej služby v blízkosti centra mesta, aby priestory boli prístupné a dostupné pre našich klientov, a hľadanie spolupracujúcich inštitúcií. Dôležitou podmienkou bolo i získanie pravidelného finančného krytia tejto sociálnej služby a vhodného materiálno - technického zabezpečenia a kompenzačných pomôcok.

Po zvládnutí všetkých týchto úloh, po šesťročnom maratóne hľadania možností, riešení, potenciálu a zdrojov (ľudských, finančných, materiálnych, priestorových) a po viacerých konzultáciach s odborníkmi ako i našimi kolegami v OMD v SR napokon dozrel čas a v júli 2017 bolo možné otvoriť šampanské! Spustili sme novú sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie, ktorá v regióne Žilina dlhodobo tak veľmi absentovala.

Agentúra osobnej asistencie Žilina funguje ako jedna z organizačných zložiek OMD v SR so sídlom v Bratislave. Jej štart v roku 2017 finančne podporila Nadácia Orange sumou 5000 € a Mesto Žilina v sume 2500 €. Od 1.3.2018 funguje Agentúra osobnej asistencie Žilina s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Činnosť agentúry bola v roku 2018 opäť podporená Mestom Žilina v rámci jeho grantového systému sumou 2500 €.

Agentúra sa angažuje pri presadzovaní práv a potrieb osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na rovnocennom základe s majoritnou spoločnosťou v súlade s ideami filozofie nezávislého života a odovzdávania pozitívneho príkladu zvládania dôsledkov ŤZP smerom k verejnosti. Hlavným cieľom agentúry je umožniť ľuďom s postihnutím viesť pomocou osobnej asistencie nezávislý a samostatný život. Podporovať osoby s ŤZP, ktoré sú aktívne a ktoré majú ambíciu viesť aktívny život v plnej miere - študovať, pracovať, pestovať koníčky, športovať, viesť dôstojný a zmysluplný rodinný a spoločenský život aj napriek obmedzeniam a limitom vyplývajúcim zo zdravotného postihnutia.

Agentúra bezplatne poskytuje rozsiahly poradenský servis o osobnej asistencii pre klientov s rôznym ŤZP, ich rodinných príslušníkov a osobných asistentov. Zabezpečuje sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie a základné sociálne poradenstvo so zameraním na osobnú asistenciu v rámci celého Žilinského samosprávneho kraja. V Žiline a okolí je agentúra v priamom kontakte s klientmi, čo umožňuje hľadať spolu s nimi riešenia „šité na mieru“. V tomto duchu vedie databázu užívateľov osobnej asistencie a databázu osobných asistentov (záujemcov o výkon tejto práce), je nápomocná pri vyhľadávaní a sprostredkovaní osobných asistentov. Realizuje s nimi osobné pohovory, vďaka čomu dokáže sprostredkovať vhodných asistentov pre užívateľov asistencie a naopak. Poskytuje i pomoc pri administratívnych úkonoch súvisiacich s osobnou asistenciou, šíri osvetu o filozofii nezávislého života osôb s ŤZP a je nápomocná pri implementácii osobnej asistencie v praktickom živote. Ponúka klientom i ďalšie podporné služby, napr. psychologické konzultácie so zameraním na pracovný vzťah užívateľa a jeho asistentov a riešenie konfliktov.

Ľuboslava Figurová

Najnovšie od Ľuboslava Figurová

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378