Asistent uzatvára s užívateľom osobnej asistencie zmluvu o výkone osobnej asistencie, ktorá je upravená Občianskym zákonníkom medzi dvomi fyzickými osobami. Patrí medzi inominátne zmluvy. Výkon osobnej asistencie sa nepovažuje za pracovný pomer. Zmluva o výkone osobnej asistencie nie je pracovnou zmluvou.

Osobný asistent – okrem blízkeho rodinného príslušníka – môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa užívateľ zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Výkon osobnej asistencie sa nepovažuje za pracovný pomer. Zmluva o výkone osobnej asistencie nie je pracovnou zmluvou.

Osobný asistent dostáva za vykonávanie asistencie finančnú odmenu. Výška odmeny za odpracovanú hodinu asistencie je 5,52 eura brutto. Tento príjem je zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmu. Asistent si môže uplatniť zníženie základu dane o paušálne výdavky.

Osobní asistenti nemajú v súvislosti so začiatkom vykonávania osobnej asistencie oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni. Oznamovaciu povinnosť za nich plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Osobný asistent je však povinný spolupracovať so zdravotnou poisťovňou, ak ho o to v prípade doplňujúcich otázok požiada.

Za určitých podmienok môže za osobných asistentov platiť odvody na dôchodkové poistenie štát. Je to vtedy, ak mesačne odpracujú minimálne 140 hodín osobnej asistencie. Ide o asistentov, ktorí robia asistenciu „profesionálne“, ako keby na „plný úväzok“.

Fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť asistenta na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, nemá postavenie zamestnanca ani samostatne zárobkovo činnej osoby, preto nie je povinná z takto plynúceho príjmu platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Za určitých podmienok môže za osobných asistentov platiť odvody na dôchodkové poistenie štát. Je to vtedy, ak mesačne odpracujú minimálne 140 hodín osobnej asistencie. Ide o asistentov, ktorí robia asistenciu „profesionálne“, akoby na „plný úväzok“. Po splnení tejto podmienky sa im odpracované roky rátajú do starobného dôchodku. Osobný asistent nemá nárok na dovolenku a nemocenské dávky v prípade choroby.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378