Osobný asistent je laik, ktorého užívateľ zaučí, ako mu pomáhať. Je dôležité, aby sa naučil manipulovať s jeho telom, ovládať vozík a iné kompenzačné pomôcky. Asistent sa nepokladá za profesionála ani v prípade, ak už má predchádzajúcu skúsenosť s prácou v zdravotníctve.

Osobní asistenti sú ľudia, ktorých si vyberajú užívatelia, aby im pomáhali prekonávať dôsledky postihnutia. Asistenti nahrádzajú ich nevládne ruky a nohy, nemajú však právo zasahovať do ich rozhodnutí. Tie naďalej robia užívatelia. Asistenti musia rešpektovať ich osobnosť a právo na vlastné rozhodnutia.

Asistenti majú asistovať

Pri praktickom vykonávaní osobnej asistencie je kľúčové rešpektovať individuálnosť potrieb a zvykov konkrétnych užívateľov. Ak totiž vedľa seba postavíme tri osoby s rovnakou diagnózou, každá z nich bude mať iný spôsob, akým sa chce obliecť, postaviť sa, premiestniť sa a podobne. Základnou požiadavkou na vykonávanie asistencie je dodržiavanie inštrukcií užívateľa pri výkone každej činnosti.

Asistent by sa mal odosobniť od svojich zaužívaných zvyklostí a pozerať sa na svet očami užívateľa. Znamená to riadiť sa jeho pokynmi bez toho, aby ich komentoval či vylepšoval.

Asistent by sa mal odosobniť od svojich zaužívaných zvyklostí a pozerať sa na svet očami užívateľa. Znamená to riadiť sa jeho pokynmi bez toho, aby ich komentoval či vylepšoval. Ohľaduplný a skúsený asistent sa radšej opýta, ako by mal niečo urobiť podľa seba (napríklad pri upratovaní použije čistiaci prostriedok, aký chce užívateľ, hoci on doma používa iný, a podobne). Ohľaduplný užívateľ si zasa uvedomuje, že asistentom musí dať jasné pokyny a kvalitné informácie, inak nemôže čakať, že bude s ich pomocou spokojný.

Dlhoročná užívateľka osobnej asistencie to ilustruje príkladom z praxe: „Radšej si vyberiem asistentku, ktorá vôbec nevie variť, ako takú, ktorá je dobrou kuchárkou. Zabehnuté kuchárky sa ťažko v kuchyni odosobnia od svojich zvykov a ťažko sa mi presadzujú vlastné postupy, pretože ony majú tendencie variť podľa svojich zaužívaných zvykov a „vylepšovať“ moje. Asistentky, ktoré nemajú skúsenosti s varením, postupujú presne podľa mojich pokynov a varenie nie je pre nás „bojom“.

Etika v osobnej asistencii

Osobná asistencia je založená na medziľudskom vzťahu, ktorý má isté špecifiká. Základným predpokladom jeho fungovania je dodržiavanie etických zásad.

Všetky skutočnosti súvisiace so zdravotným stavom užívateľa, s jeho rodinou či domácnosťou, sú predmetom mlčanlivosti a asistent ich nemôže zverejňovať.

Asistent v rámci svojej práce vstupuje do domácnosti klienta. Často mu pomáha aj pri činnostiach, ktoré súvisia s jeho súkromím a intímnymi záležitosťami, preto medzi základné princípy patrí rešpektovanie súkromia. Všetky skutočnosti súvisiace so zdravotným stavom užívateľa, s jeho rodinou či domácnosťou, sú predmetom mlčanlivosti a asistent ich nemôže zverejňovať. Porušenie tejto zásady je dôvodom na okamžité rozviazanie zmluvy o výkone osobnej asistencie zo strany užívateľa.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378