Osobný asistent je človek, ktorý dobrovoľne a na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím – užívateľa osobnej asistencie. Asistent užívateľovi pomáha podľa jeho osobných požiadaviek a potrieb. Nahrádza nevládne končatiny človeka s postihnutím, stáva sa jeho rukami a nohami.

Základné predpoklady na vykonávanie osobnej asistencie je záujem o túto prácu, ochota pomáhať a schopnosť vcítiť sa do situácie iného človeka. Kľúčové vlastnosti dobrého asistenta sú zodpovednosť, spoľahlivosť a trpezlivosť.

Na výkon osobnej asistencie nie je potrebná špeciálna kvalifikácia, vzdelanie alebo kurz. Podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Osobný asistent môže byť súbežne zamestnanec, dobrovoľne nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, študent alebo živnostník. Nemôže ním byť človek, čo sám potrebuje pomoc inej osoby pri činnostiach, ktoré má vykonávať ako asistent.

Základné predpoklady na vykonávanie osobnej asistencie sú záujem o túto prácu, ochota pomáhať a schopnosť vcítiť sa do situácie iného človeka. Kľúčové vlastnosti dobrého asistenta sú zodpovednosť, spoľahlivosť a trpezlivosť. Asistent by mal vedieť počúvať a zároveň byť diskrétny, dochvíľny a schopný adekvátne reagovať v nečakaných situáciách.

Osobní asistenti môžu vykonávať množstvo činností rôzneho druhu. Pomáhajú pri samoobslužných úkonoch, hygiene, premiestňovaní, mobilite, pri štúdiu, práci, spoločenských, kultúrnych, voľnočasových a ďalších aktivitách. Podrobný zoznam činností si možno naštudovať v prílohe č.4 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobný asistent si môže vybrať, pri čom chce asistovať, a má právo odmietnuť činnosti, ktoré vykonávať nechce. Dôležité je, aby svoje výhrady vopred oznámil užívateľovi a nerobil nič proti svojej vôli.

Rodinní príslušníci ako osobní asistenti

Rodinní príslušníci môžu robiť osobných asistentov svojim blízkym len pri určitých činnostiach a obmedzený čas (presné dôvody vysvetľuje časť Čo nie je osobná asistencia). Rodinní príslušníci, ktorí majú podľa zákona tieto obmedzenia, sú manžel, manželka, rodičia, osoby, ktoré prevzali deti do náhradnej starostlivosti, a opatrovníci, ďalej deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra. profesionálny náhradný rodič. Rodičia, opatrovníci a profesionálni náhradní rodičia môžu vykonávať asistenciu deťom až po nadobudnutí ich plnoletosti. Iných rodinných príslušníkov sa toto obmedzenie netýka.

Rodinní príslušníci môžu robiť osobných asistentov svojim blízkym len pri určitých činnostiach a obmedzený čas.

Činnosti, ktoré môžu vykonávať vymenovaní rodinní príslušníci, sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena a toaleta, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, spros-tredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, spros-tredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komu-nikácie, pomoc pri akútnom ochorení.

Rodinní príslušníci môžu vykonávať osobnú asistenciu len v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac však 1460 hodín ročne, teda 4 hodiny denne.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378