Asistencia nie je opatrovanie

Mnohí ľudia si osobnú asistenciu mýlia s opatrovaním a osobných asistentov a asistentky nesprávne pokladajú za opatrovateľov a opatrovateľky. Tieto dve formy pomoci sa však líšia vo východiskách a základných princípoch.

Cieľom opatrovania je poskytovať každodennú fyzickú pomoc človeku so zdravotným postihnutím. Osobná asistencia slúži aj na aktivizáciu osoby s postihnutím a odbremenenie jej rodiny. Hlavný rozdiel tvorí motivácia, s ktorou sa užívatelia rozhodujú, po akej pomoci siahnu. Motivácie zasa úzko súvisia s vnútorným nastavením človeka.

Človek, ktorý využíva opatrovateľskú pomoc, má za cieľ zabezpečiť svoje základné životné potreby (mobilitu, prijímanie potravy, hygienu). Spravidla necíti potrebu aktívneho nastavenia v rozhodovaní o iných svojich potrebách. Naproti tomu užívateľ asistencie má okrem základných potrieb aj tie, ktoré súvisia s jeho realizáciou. Pomoc asistentov mu umožňuje vzdelávať sa, pracovať, založiť si rodinu, pôsobiť v komunite alebo inak sa realizovať. Asistencia mu dáva slobodu rozhodovať sa nielen o svojom každodennom živote, ale aj o ďalšom smerovaní.

Osobná asistencia a opatrovanie sa líšia vo východiskách a základných princípoch.

Pri opatrovaní starostlivosť väčšinou poskytuje člen rodiny alebo profesionálna opatrovateľská služba, ktorú zabezpečuje mesto, samosprávny kraj alebo súkromný poskytovateľ. Opatrovaní obvykle nemajú možnosť ovplyvniť, od koho pomoc prijmú. V rámci asistencie poskytujú pomoc asistenti, ktorých si zabezpečujú sami užívatelia. Môžu si zvoliť, kto, kedy a akým spôsobom im bude pomáhať.

Ak je opatrovateľom rodinný príslušník, človek so zdravotným postihnutím sa môže spoľahnúť na istotu a nepretržitosť pomoci. Opatrovanie nie je náročné na administratívu a opatrovatelia majú stabilný príjem. Užívateľ asistencie, naopak, zodpovedá za organizovanie služieb asistentom a má administratívne povinnosti voči štátu.

Záujemca o vykonávanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta a v zariadení sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie) musí mať dosiahnuté stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípadne má povinnosť absolvovať akreditovaný opatrovateľský kurz v dĺžke najmenej 220 hodín. Človek, ktorý je opatrovateľom svojho rodinného príslušníka, nepotrebuje formálne vzdelanie. Pokiaľ ide o asistenciu, jej vykonávanie si nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelanie či kurz, jedinou formálnou podmienkou je plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony.

Využívanie osobnej asistencie nie je priznaním zlyhania

Spoločnosť sa často nazdáva, že ľudia s postihnutím by sa mali snažiť všetko robiť sami alebo s pomocou rodiny a asistencia má byť až posledným riešením, pre ktoré sa rozhodnú. Ak totiž potrebujú asistentov, považuje sa to za uznanie vlastného zlyhania alebo zlyhania okolia. Tento pohľad na asistenciu je zjednodušený a zúžený. Človeku s telesným postihnutím môžu niektoré činnosti trvať niekoľkonásobne dlhšie ako ľuďom bez postihnutia. Ak by sa napríklad sám obliekal, zabralo by mu to aj niekoľko hodín. S pomocou asistenta získa čas, ktorý môže využiť podľa vlastného uváženia.

Rodinní príslušníci nie sú ideálni osobní asistenti

Pre mnohých rodinných príslušníkov je prirodzené pomáhať svojmu blízkemu so zdravotným postihnutím. Ak však náročnú starostlivosť poskytujú nepretržite a dlhodobo, môže sa u nich prejaviť prepracovanosť, v dôsledku ktorej prestávajú byť fyzicky a psychicky schopní naplniť všetky potreby svojho príbuzného. Pomoc sa v týchto prípadoch často zužuje len na nutné fyzické činnosti, pričom spoločenské, kultúrne a iné aktivity človeka s postihnutím sa odsúvajú do úzadia. Rodinní príslušníci nemajú čas ani energiu dostatočne sa venovať ďalším členom rodiny, a už vôbec nie sebe. Dôsledkom býva únava a chýbajúci priestor na vlastné potreby. Takéto preťažovanie spôsobuje frustráciu, stres a z nich plynúce ďalšie problémy.

Jedným z cieľov osobnej asistencie je aj odľahčenie rodiny, ktorej členovia poskytujú nepretržitú pomoc svojim príbuzným. Rodinným príslušníkom sa preto neodporúča robiť osobných asistentov svojim blízkym vo veľkom rozsahu. Vhodnejšie je motivovať príbuzných s postihnutím na menšiu závislosť od rodiny a podporovať ich rozhodnutie spolupracovať s inými asistentmi. Je aj v záujme rodinných príslušníkov, aby ich deti alebo iní členovia rodiny s postihnutím mohli byť v budúcnosti samostatní.

Zákon stanovuje podmienky, za ktorých môžu najbližší rodinní príslušníci vykonávať osobnú asistenciu svojim blízkym. Podrobnejšie o nich píšeme v časti Kto je osobný asistent.

Osobný asistent nie je pracovný asistent

Osobný asistent nepomáha užívateľovi pri výkone zamestnania ani pri osobných potrebách cez pracovný čas. Tieto hodiny sa nezapočítavajú do rozsahu hodín osobnej asistencie, pretože úrad práce ich nepriznáva a nevypláca prostredníctvom peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Osobný asistent však môže užívateľa sprevádzať do a zo zamestnania. V tomto prípade sa hodiny do rozsahu osobnej asistencie započítať môžu. Pokiaľ človek so zdravotným postihnutím potrebuje pri výkone zamestnania pomoc inej osoby, môže požiadať o pracovného asistenta. Príspevok na mzdu pracovného asistenta žiada zamestnávateľ osoby s postihnutím alebo osoba s postihnutím, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou. Príspevok sa vybavuje na odbore služieb zamestnanosti na príslušnom úrade práce ako aktívne opatrenie na trhu práce.

Pracovný asistent musí mať najmenej 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378