Osobná asistencia neponúka univerzálny návod na riešenie všetkých problémov súvisiacich so zdravotným postihnutím. Nie je to ani forma pomoci, ktorá vyhovuje každému človeku. Pre mnohých ľudí však znamená šancu na skvalitnenie života a relatívne nezávislú existenciu. Ak má byť efektívnym a funkčným nástrojom, užívateľ sa s ňou musí vopred dôkladne oboznámiť a pochopiť všetky jej plusy a mínusy.

Vďaka osobnej asistencii sa človek s postihnutím môže slobodne a nezávisle rozhodovať o vlastnom živote, o svojich potrebách, záujmoch, aktivitách, osobnom a profesnom raste. To je jej najväčšie pozitívum.

Pozitíva

Vďaka osobnej asistencii človek s postihnutím môže slobodne a nezávisle rozhodovať o vlastnom živote, svojich potrebách, záujmoch, aktivitách, o osobnom a profesijnom raste. To je jej najväčšie pozitívum; asistencia umožňuje žiť plnohodnotný život napriek vážnym fyzickým či psychickým obmedzeniam.

Asistencia je nástrojom na sebaurčenie človeka: dáva mu šancu prevziať zodpovednosť za vlastný život a aktívne riešiť svoje osobné záležitosti. Pomáha akceptovať vlastné postihnutie so všetkými kladmi a zápormi a uvedomiť si svoju jedinečnosť.

Umožňuje udržať si priateľov a pestovať si s nimi vzťahy bez závislosti od nich. Odbremeňuje rodinných príslušníkov a znižuje ich zaťaženie stresom. Môže zabrániť rozpadu manželstva alebo rodiny z dôvodu preťaženia.

Užívatelia sa vďaka nej môžu osamostatniť, absolvovať štúdium a prípravu na povolanie, založiť si rodinu, prevziať rodinné roly a s nimi súvisiace povinnosti.

Asistencia zabraňuje izolácii človeka s postihnutím pred umiestnením v zariadení sociálnych služieb.

Negatíva

Osobná asistencia sa nepokladá za ideálne riešenie a prináša so sebou aj negatíva. Tým najvýraznejším je nedostatok kvalitných záujemcov o prácu asistenta. Dôvodom je slabé finančné ohodnotenie a veľká fluktuácia asistentov. Človek s ťažkým telesným postihnutím, odkázaný na celodennú pomoc, ich musí hľadať prakticky neustále, čo prináša neistotu a komplikácie.

Asistencia predstavuje zásah do súkromia človeka a jeho rodiny. Problémom je aj nepredvídateľnosť každodenných situácií: môže sa stať, že asistent nepríde v dohodnutom termíne alebo náhle prestane asistenciu vykonávať. Pre užívateľa to znamená stres a problémy.

Najvýraznejším negatívom asistencie je nedostatok kvalitných záujemcov o prácu asistenta.

Pri osamelo žijúcich ľuďoch s postihnutím, ktorí si do domácnosti púšťajú ako asistenta cudzieho človeka, hrozí riziko okradnutia, fyzického alebo psychického ublíženia. Namieste je teda opatrnosť a obozretnosť.

Fakt, že osobnú asistenciu možno priznať maximálne na 20 hodín denne, komplikuje situáciu človeku, ktorý žije sám a potrebuje pomoc aj v noci.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378