Osobný asistent nemá v súvislosti so začiatkom vykonávania osobnej asistencie oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Oznamovaciu povinnosť za neho plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Asistent je však povinný spolupracovať s týmito inštitúciami, ak ho o to v prípade doplňujúcich otázok požiadajú.

Registračná povinnosť

Osobný asistent má povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom podpísal zmluvu o výkone osobnej asistencie. Daňový úrad mu pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá osvedčenie o vykonanej registrácii.

Registračná povinnosť vyplýva z uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie a vzťahuje sa na každého osobného asistenta. Výnimkou je asistent, ktorý už má pridelené DIČ z dôvodu inej činnosti. Tento asistent však musí informovať daňový úrad o tom, že začal vykonávať osobnú asistenciu.

Osobný asistent má povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom podpísal zmluvu o výkone osobnej asistencie.

Registrácia sa predkladá na predpísanom tlačive Finančného riaditeľstva SR. K vyplnenému tlačivu sa prikladá kópia zmluvy o výkone osobnej asistencie. Registráciu je možné absolvovať aj písomnou formou a tlačivo s kópiou zmluvy poslať poštou. Pre vyplnenie tlačiva môže poslúžiť táto pomôcka.

Daňová povinnosť

Asistent má povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z osobnej asistencie. Príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Osobná asistencia je podľa § 6 ods. 2 písm. b) príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Daňová povinnosť sa však nemusí týkať všetkých asistentov, daňové priznanie sa podáva v závislosti od celkovej výšky dosiahnutých príjmov za rok, nielen za príjem z osobnej asistencie.

Pred podaním daňového priznania si asistenti od užívateľov vyžiadajú čestné vyhlásenie o výške vyplatených odmien za predchádzajúci kalendárny rok. Potvrdenie je prílohou daňového priznania.

Asistenti by mali každý rok sledovať aktuálny daňový manuál k príjmom z osobnej asistencie. Agentúra osobnej asistencie pri OMD v SR v Bratislave im na požiadanie môže sprostredkovať vypracovanie daňových priznaní za manipulačný poplatok.

Asistent má povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z osobnej asistencie.

Archivácia dokumentov

Asistentom sa odporúča, aby si odkladali všetky dokumenty súvisiace s vykonávaním asistencie – zmluvu (zmluvy), potvrdenia o vyplatenej odmene, čestné vyhlásenia. Archivácia im umožní mať prehľad o odpracovaných hodinách a vyplatenej mzde, zároveň im môže pomôcť v komunikácii s úradmi alebo pri prípadnej nejasnosti či problémov s asistentmi.

Asistenti by sa tiež mali u užívateľov informovať o aktuálnych novinkách týkajúcich sa administratívy osobnej asistencie. Komplexné poradenstvo bezplatne poskytujú aj agentúry osobnej asistencie.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378