Ako nájsť užívateľa alebo užívateľku „na rovnakej vlnovej dĺžke“, s ktorými si budete vzájomne rozumieť a vyhovovať? Existuje viacero spôsobov, zjednodušene by sa dali zhrnúť do dvoch skupín: v prvej záujemca o prácu asistenta zareaguje na konkrétnu ponuku, v druhej si užívateľa hľadá sám.

Ponuky na prácu asistenta najčastejšie zverejňujú užívatelia asistencie. Ich inzeráty sa objavujú na verejných miestach (vysoké školy, úrady práce, obchody, zastávky MHD, zdravotnícke zariadenia, kultúrne inštitúcie) alebo v médiách (regionálne noviny, inzertné periodiká, lokálna televízia, obecný rozhlas). Mnohí z užívateľov využívajú sociálne siete, potenciálni asistenti by teda mali sledovať skupiny zamerané na hľadanie práce a brigády, ale aj stránky organizácií a združení, ktoré sa venujú zdravotnému postihnutiu, sociálnej práci, dobrovoľníctvu atď.

Ak nechcete čakať na vhodnú ponuku, môžete si užívateľa či užívateľku aktívne hľadať sami. Aj v tomto prípade je vhodné vytvoriť inzerát či výzvu, v ktorej stručne opíšete, kto ste, komu a kde chcete asistovať, aké sú vaše skúsenosti a pod. Výzvu uverejnite na vyššie vymenovaných miestach a platformách.

Pri hľadaní môžete osloviť aj agentúry osobnej asistencie. Agentúry vedú dva druhy databáz: evidujú záujemcov o prácu osobnej asistencie a zároveň klientov, pre ktorých hľadajú osobných asistentov. Sprostredkovateľské služby poskytujú v rámci celého Slovenska, pričom bratislavská a žilinská pobočka robia so záujemcami o vykonávanie asistencie aj osobné pohovory.

Prihlásený uchádzač – potenciálny asistent – na pohovore najprv vyplní krátky dotazník so základnými údajmi a zamestnanci agentúry ho zaradia do databázy. V následnom rozhovore spresní, komu chce asistovať – mužovi, žene alebo dieťaťu. Spresní, v ktorej lokalite mu vyhovuje pracovať a koľko času môže práci venovať. Dôležitou časťou pohovoru je špecifikovanie činností, ktoré potenciálny asistent vie a chce v rámci asistencie vykonávať. Ak niečo robiť odmieta, má to jasne a jednoznačne pomenovať. Odporúča sa, aby okrem svojich schopností a talentov uviedol aj záľuby, pretože užívatelia často hľadajú ľudí, ktorí by im pomáhali pri voľnočasových aktivitách.

Na základe poskytnutých informácií sa pracovníci snažia sprostredkovať užívateľom asistentov podľa ich požiadaviek. Ak daného človeka nájdu, užívateľ a potenciálny asistent sa skontaktujú. Ďalej prebehne ich prvé stretnutie na mieste, ktoré spravidla určuje užívateľ. Ak je to osoba, s ktorou si asistent ľudsky, organizačne alebo inak nevyhovuje, nemusí cítiť rozpaky, môže užívateľa odmietnuť a obrátiť sa na agentúru s prosbou o sprostredkovanie iného užívateľa. Ak má akékoľvek výhrady či pochybnosti, rozhodne nemá odsúhlasiť spoluprácu.

V prípade, že sa užívateľ a asistent dohodnú, uzatvoria spolu zmluvu. O tom, ako má zmluva vyzerať, sa píše v časti Povinnosti užívateľa. Následne sa asistencia začne realizovať v bežnej praxi.

Asistent sa môže obrátiť na agentúry s akoukoľvek teoretickou či praktickou otázkou spojenou s asistenciou. Ak sa v rámci asistovania dostane do konfliktu s užívateľom, agentúra môže na požiadanie vstúpiť medzi obe strany ako mediátor a pokúsiť sa spor vyriešiť.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378