Užívateľ osobnej asistencie je v istom zmysle zamestnávateľom. Je zodpovedný za administratívne povinnosti a úkony vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie. Mal by mať aj základné informácie o daňových a odvodových povinnostiach osobných asistentov, ktoré im vyplývajú zo zmluvy. Aktuálne informácie bezplatne poskytujú aj agentúry osobnej asistencie.

Zmluva o výkone osobnej asistencie

Prvou povinnosťou užívateľa je pripraviť zmluvu o výkone osobnej asistencie. Je to zmluva medzi dvomi fyzickými osobami podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka. Užívateľ ju uzatvára s každým svojím asistentom. Vyhotoví ju v 3 exemplároch - origináloch. Jeden ostáva užívateľovi, druhý asistentovi, tretí užívateľ posiela na svoj miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zmluva o výkone osobnej asistencie je zmluva medzi dvomi fyzickými osobami podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka.

Užívatelia osobnej asistencie by mali byť pri uzatváraní zmlúv s osobnými asistentmi opatrní a obozretní. Zmluvu o výkone asistencie možno uzavrieť na neurčitý alebo určitý čas. Pri asistentoch s pozitívnymi referenciami a s perspektívou, že budú pomáhať dlhodobejšie, sa odporúča zmluva na neurčitý čas. Na určitý čas sa s asistentom uzatvorí zmluva vtedy, keď je dopredu jasné, že bude môcť pracovať len počas určitého obdobia, prípadne s asistentom, ktorého je potrebné overiť si a skúsiť, či bude vzájomná spolupráca fungovať. Po podpise zmluvy môže nový asistent začať naplno pracovať.

Zmluvný vzťah môže ukončiť ktorákoľvek zo strán. Existuje niekoľko spôsobov ukončenia zmluvného vzťahu.

V prípade, že nastane potreba dodatočne upraviť niektoré náležitosti zmluvy, napríklad osobné údaje, zmenenú adresu užívateľa alebo asistenta, prípadne rozsah odpracovaných hodín asistenta, nie je potrebné už existujúcu zmluvu ukončiť a uzatvoriť novú. Tieto skutočnosti sa dajú upraviť dodatkom k zmluve. Ak je predpoklad, že k zmluve bude v budúcnosti uzatvorených viac dodatkov, odporúčame, aby boli číslované, napríklad Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 a pod.

Zmluvný vzťah môže ukončiť ktorákoľvek zo strán. Existuje niekoľko spôsobov ukončenia zmluvného vzťahu.

Najčastejším býva ukončenie dohodou. Je to dvojstranný právny úkon, pri ktorom sa asistent a užívateľ spoločne dohodnú na dátume rozviazania zmluvného vzťahu. Tento spôsob je ideálny v prípade, že užívateľ už má náhradu za pôvodného asistenta.

Ďalší spôsob je výpoveď. Ide o jednostranný právny úkon, výpoveď môže podať každý z účastníkov zmluvného vzťahu. Ten, kto výpoveď podáva, ju musí doručiť druhej strane. Po doručení začína plynúť výpovedná lehota, na ktorej sa užívateľ s asistentom dohodli pri podpise zmluvy. Môže byť mesačná alebo dvojmesačná. Zmluva končí uplynutím lehoty, dovtedy sa asistencia vykonáva.

V praxi sa tento spôsob často nevyužíva, ale je to dobrý prostriedok na ochranu užívateľa v prípade výpadku asistenta. Preto niektorí užívatelia odmietajú prijať dohodu o ukončení a trvajú na výpovedi, aby získali čas na hľadanie a zaučenie nového asistenta.

Výnimočným ukončením zmluvy je odstúpenie. Je to jednostranný právny úkon, použiť ho môže užívateľ aj asistent. Netreba k nemu súhlas druhej zmluvnej strany a stáva sa platným okamihom doručenia.

Odstúpenie sa môže použiť iba v presne zadefinovaných situáciach, ktoré sú uvedené v zmluve. Podľa článku VI. môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy okamžite z týchto taxatívne uvedených dôvodov: ak si niektorá z nich neplní povinnosti podľa tejto zmluvy, ohrozuje psychické alebo fyzické zdravie druhého účastníka zmluvy alebo poškodzuje jeho majetkové práva, alebo ak osobný asistent porušil záväzok mlčanlivosti uvedený v článku III. zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Všetky dokumenty sa vyhotovia v troch exemplároch – origináloch. Jeden ostáva užívateľovi, druhý asistentovi, tretí užívateľ posiela na svoj miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienky ukončenia zmluvného vzťahu sú uvedené v čl. II a VI zmluvy. Užívateľ asistencie oznámi túto skutočnosť na príslušný úrad práce zaslaním dokumentu.

Zmluva o výkone osobnej asistencie automaticky zaniká, pokiaľ nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. O tejto skutočnosti užívateľ osobnej asistencie vyhotoví oznámenie o ukončení zmluvy a tento dokument odovzdá asistentovi.

Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie

Ďalšou povinnosťou užívateľa je pravidelne pripravovať výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, a to za každého asistenta. Výkaz sa vypracúva za uplynulý mesiac. Užívateľovi sa odporúča, aby si viedol prehľadný systém odpracovaných hodín pre každého asistenta zvlášť. Môže si ich zapisovať do kalendára, diára alebo programu v počítači. Asistent si tiež môže priebežne zaznamenávať odpracované hodiny. Užívateľ aj osobný asistent vyplnený výkaz podpíšu. Kompletný výkaz treba doručiť na príslušný ÚPSVR, a to každý mesiac do piateho dňa od jeho začiatku (napríklad výkaz za november do 5. decembra).

Potvrdenie o vyplatenej odmene

Spolu s výkazom sa na ÚPSVR predkladá aj potvrdenie o vyplatenej odmene za jednotlivých asistentov. Asistent svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal financie za predchádzajúci mesiac vykonávania osobnej asistencie. Odporúčame, aby kópiu tohto potvrdenia užívatelia poskytli asistentom.

Vzor Výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie aj Potvrdenia o vyplatených odmenách tvoria prílohu zákona. Sú teda jednotné pre všetky úrady práce aj pre užívateľov.

Na základe predložených dokumentov pracovníci ÚPSVR vypočítajú výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu za predchádzajúci mesiac. ÚPSVR užívateľovi poukáže financie na účet spravidla okolo 15. dňa v mesiaci, následne ich užívateľ vyplatí svojim asistentom.

Čestné vyhlásenie k daňovému priznaniu

Odporúčame, aby užívatelia raz ročne vystavili svojim asistentom čestné vyhlásenie o výške vyplatených odmien za predchádzajúci kalendárny rok

Asistenti môžu tento dokument potrebovať v prípade, že podávajú daňové priznanie z príjmu z osobnej asistencie. Potvrdenie môže byť prílohou daňového priznania.

Vyplatenie odmeny

Užívateľ sa v zmluve zaväzuje vyplácať asistentom odmenu v mesačných intervaloch. Asistentov vypláca vtedy, keď dostane na účet peňažný príspevok z úradu práce. Ide o platbu za uplynulý mesiac – napríklad v druhej polovici januára vyplatí odpracované hodiny za december. Výplatný termín a forma vyplácania (osobne alebo prevodom na účet) sú dohodnuté v zmluve.

Užívateľ sa v zmluve zaväzuje vyplácať asistentom odmenu v mesačných intervaloch. Výška odmeny sa určuje za jednu odpracovanú hodinu.

Výška odmeny asistentovi sa určuje za jednu odpracovanú hodinu. Je pevne stanovená v zákone a je vo výške 5,83 eura brutto za hodinu odpracovanej asistencie. Výšku príspevku na osobnú asistenciu môže zmeniť nariadením vláda SR. Pokiaľ je to vo finančných možnostiach užívateľa, môže odmenu asistentovi navýšiť z vlastných zdrojov.

Archivácia dokumentov

Užívateľom sa odporúča odkladať si zmluvy, kópie výkazov o odpracovaných hodinách, potvrdenia o vyplatených odmenách a ostatné písomnosti súvisiace s asistenciou. Budú tak mať lepší prehľad o vyčerpaných asistenčných hodinách v rámci kalendárneho roka. Dôvodom na archivovanie písomností môže byť aj komunikácia s úradmi alebo prípadné nejasnosti či problémy v komunikácii s asistentmi alebo s úradom práce.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378