Začiatočníkom sa odporúča „rozhodiť siete“, čím širšie, tým lepšie. Hľadajte vo svojom bezprostrednom okolí, v kruhu blízkej aj vzdialenej rodiny. Obráťte sa na známych, ktorí môžu osloviť svojich známych, poproste priateľov, aby sa pýtali medzi svojimi priateľmi. Výhodou tohto spôsobu je, že budúcich asistentov môže niekto odporučiť osobne a dajú sa o nich vopred zistiť základné informácie.

Ďalšou možnosťou je hľadanie asistentov prostredníctvom inzerátu. V tomto prípade je zrejmé, že naň budú reagovať cudzí ľudia, ktorých nepoznáte.

Inzerát by mal tvoriť stručný text, ktorý zrozumiteľne hovorí, kto, koho a na aké činnosti hľadá. Súčasťou textu sú aj kontaktné údaje.

Vzor inzerátu: Chcete pomáhať a privyrobiť si? Staňte sa osobným asistentom/asistentkou. Muž v strednom veku na vozíku hľadá zodpovedného muža alebo ženu nad 18 rokov na pomoc v domácnosti a pri premiestňovaní. Hodinová odmena: 5,83 € brutto. Pracovný čas: dohodou. Miesto: Banská Bystrica. V prípade záujmu kontaktujte…

Rozhoďte siete, čím širšie, tým lepšie.

Inzeráty treba umiestňovať na verejných miestach, na ktorých je pravdepodobnosť, že si ich ľudia všimnú. Ak sú vo vašom meste alebo v blízkom okolí vysoké školy, vyveste inzerát v škole, prípadne v internáte. S hľadaním asistentov medzi vysokoškolákmi majú dobré skúsenosti najmä užívatelia, ktorí sami študujú, pretože pomocníkov si môžu nájsť medzi spolužiakmi. Túto možnosť by však mali vyskúšať aj „neštudenti“. Vysokoškoláci a vysokoškoláčky totiž tvoria početnú skupinu medzi asistentmi a asistentkami.

Ďalšie vhodné miesta na vyvesenie inzerátov sú informačné tabule na úradoch práce, v obchodoch, nákupných centrách, na zastávkach MHD, pri kostoloch, v knižniciach, komunitných centrách, zdravotníckych zariadeniach či kultúrnych inštitúciách.

Inzerát možno zverejniť aj v miestnych novinách, inzertných periodikách, lokálnej televízii alebo v obecnom rozhlase. Mali by to byť médiá, ktoré vychádzajú v určitej lokalite alebo pre istý okruh čitateľov. Cieľom je osloviť záujemcov, ktorí bývajú v rovnakej oblasti ako užívatelia. Pridlhé pravidelné cestovanie by ich mohlo odradiť.

Nezabúdajte na sociálne siete: zverejnite inzerát na svojom facebookovom profile a poproste priateľov o jeho zdieľanie. Pridajte sa do skupín s témami ako hľadanie práce, brigády a podobne. Sledujte stránky neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré sa venujú zdravotnému postihnutiu, sociálnej práci, dobrovoľníctvu a podobným témam.

Pri hľadaní nových asistentov a asistentiek je možné využiť aj sprostredkovateľské služby agentúr osobnej asistencie pri OMD v SR v Bratislave a v Žiline. Agentúry systematicky zverejňujú inzeráty a hľadajú záujemcov o vykonávanie asistencie na rôznych inzertných portáloch a sociálnych sieťach, organizujú nábory nových asistentov na veľtrhoch práce, vysokoškolských akciách, letných festivaloch a podobne.

Prihlásených záujemcov poučia o teórii a praxi asistencie, vyplnia s nimi dotazník, zapíšu ich do databázy a sprostredkujú ich kontakt klientom agentúr – užívateľom osobnej asistencie.

Rozhodnutie o tom, či sa zmluva o vykonávaní osobnej asistencie uzatvorí, je na užívateľovi a asistentovi. Zodpovednosť za výber asistentov majú užívatelia.

Bratislavská a žilinská agentúra realizujú so záujemcami o vykonávanie asistencie aj osobné pohovory. Tie slúžia na to, aby pracovníci agentúry rozpoznali náznaky špekulatívneho alebo nečestného konania zo strany záujemcu o prácu asistenta. V prvotnom výbere sa tak vylúčia uchádzači, ktorí zjavne nie sú vhodní na túto prácu (napríklad prídu pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, sú špinaví, zanedbaní, nerozumejú tomu, čo sa od nich očakáva, a pod.).

V ostatných regiónoch vzhľadom na chýbajúcu sprostredkovateľskú službu osobné pohovory nie sú možné. To znamená, že agentúry dokážu asistenciu sprostredkovať po celom Slovensku, ale prvé stretnutie s asistentkami a asistentmi už musia absolvovať samotní užívatelia.

Rozhodnutie o tom, či sa zmluva o vykonávaní osobnej asistencie uzatvorí, je už na užívateľovi a asistentovi. Zodpovednosť za výber asistentov majú naďalej užívatelia. Agentúra sa nemôže zaručiť za žiadneho osobného asistenta, a to ani za tých, ktorých preverí v rámci osobného pohovoru. Je preto dôležité, aby užívatelia boli pri výbere asistentov obozretní.

Pohovor s asistentom v domácom prostredí

Nasleduje prvé osobné stretnutie – pohovor užívateľa a potenciálneho asistenta. Užívateľ robí pohovor často s cudzím človekom, ktorého púšťa do svojej domácnosti. Ak by na takéto stretnutie prišiel človek so zlým úmyslom, imobilní užívatelia by sa nemohli brániť. Namieste je preto maximálna opatrnosť. Odporúča sa, aby sa prvý kontakt s asistentmi uskutočnil aj v prítomnosti inej osoby, čo zabráni nepredvídaným udalostiam.

Na začiatku je dôležité ozrejmiť záujemcovi hodinovú odmenu a pracovný čas. Hneď v úvode je dobré spýtať sa záujemcu, ako dlho sa chce asistencii venovať. Ak totiž plánuje robiť jeden alebo dva mesiace a vy viete, že toľko trvá len jeho zaučenie, môžete pohovor hneď ukončiť a ušetrenú energiu a čas venovať ďalším uchádzačom.

Ak záujemcovi základné podmienky vyhovujú, čo najpresnejšie mu vysvetlite pracovnú náplň a jeho úlohy: pri akých činnostiach budete potrebovať pomoc, ako často, odkedy dokedy, ako dlho by asistovanie malo prebiehať a pod.

Odporúča sa, aby sa prvý kontakt s asistentmi uskutočnil aj v prítomnosti inej osoby, čo zabráni nepredvídaným udalostiam.

Záujemcu treba zároveň upozorniť, že osvojenie si potrebných zručností (napríklad spôsob manipulácie s vaším telom, premiestňovanie, obsluha kompenzačných pomôcok a iné) vyžaduje zaučenie. Pýtajte sa uchádzača aj na jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti a motiváciu, čo ho priviedlo k asistencii, nevynechajte ani otázky, čo rád robí, aké má záľuby a podobne. To všetko vám napovie o jeho osobnosti.

Potenciálnemu asistentovi treba priblížiť aj všetky administratívne povinnosti súvisiace s osobnou asistenciou. Uchádzač by mal mať dostatok informácií a času na premýšľanie, aby sa nerozhodoval narýchlo. Platí to však obojstranne. V praxi sa osvedčil postup „asistovania na skúšku,“ pri ktorom súčasný asistent alebo rodinný príslušník vysvetľuje potenciálnemu asistentovi základné princípy (manipulovanie s pomôckami, spôsob obliekania, presunov a pod.).

Ak príde k vzájomnej dohode medzi užívateľom a záujemcom, užívateľ pripraví zmluvu o výkone osobnej asistencie. Náležitosti zmluvy medzi užívateľom a asistentom rozoberáme v časti Povinnosti užívateľov.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378