Ak ste sa rozhodli, že začnete využívať pomoc asistentov a asistentiek, máte možnosť požiadať o peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Dôležitú časť žiadosti o príspevok tvorí výpočet rozsahu hodín osobnej asistencie. Hoci nie je povinnou prílohou žiadosti, v súvislosti s obhajovaním potrieb je dôležité, aby žiadaný rozsah hodín bol už jeho súčasťou.

Je nutné, aby si každý, kto sa rozhodne pre osobnú asistenciu, dokázal pripraviť svoj vlastný Rozsah hodín osobnej asistencie a obhájiť si ho pred sociálnymi pracovníkmi.

Žiadatelia často nemajú predstavu o objeme pomoci, ktorý potrebujú, a rozsah hodín im počítajú sociálni pracovníci v rámci jedného stretnutia na úrade. Počas posudzovania na úrade nie je dosť času na to, aby bol výpočet hodín objektívny, nemusia tam byť ani vhodné podmienky, prípadne sa môže pozabudnúť na mnohé činnosti. Výsledkom takéhoto stretnutia môže byť, že úrad žiadateľovi prizná málo hodín asistencie alebo že žiadateľ na niektoré činnosti nedostane hodiny vôbec. Preto je nutné, aby si každý, kto sa rozhodne pre osobnú asistenciu, dokázal pripraviť vlastný rozsah hodín osobnej asistencie a obhájiť ho pred sociálnymi pracovníkmi.

Vypracovať podrobný rozsah hodín je prácne a treba rátať s tým, že žiadateľ dospeje k uspokojivému výsledku zvyčajne až po niekoľkých prepočtoch. Preto je dôležité vyhradiť si naň dostatok času, najlepšie niekoľko dní, a až potom podať žiadosť.

Zhodnotenie potrieb

Rozsah vám odporúčame počítať na ideálnu situáciu, to znamená nezaoberať sa tým, či si nájdete dostatok vhodných asistentov. Vychádzajte z predpokladu, že ich máte k dispozícii toľko, koľko budete potrebovať.

Pri počítaní sa odporúča pridržiavať sa zoznamu činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie, ktorý je prílohou č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ako pomôcku môžete použiť vzor výpočtu. Výpočet môžete konzultovať aj so sociálnym poradcom z Agentúry osobnej asistencie v Bratislave alebo v Žiline.

Základom výpočtu Rozsahu hodín osobnej asistencie je dôkladné zhodnotenie potrieb užívateľa. Pri počítaní sa odporúča pridržiavať sa Zoznamu činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie.

Základom výpočtu je dôkladné zhodnotenie svojich potrieb. Najprv si vypíšte všetky činnosti osobnej asistencie, pri ktorých potrebujete pomoc, a to počas celého roka. Činnosti rozdeľte na denné, týždenné, mesačné a pridajte k nim aj tie, ktoré sa opakujú menej pravidelne. Na prehľadnosť výpočtu si môžete kalendárny rok imaginárne rozdeliť na rôzne časti. Napríklad študenti rok delia na mesiace, v ktorých navštevujú školu, a prázdninové mesiace, pretože v rozdielnych obdobiach majú rozdielne potreby. Počas výučby im asistenti pomáhajú pri činnostiach súvisiacich so štúdiom (preprava do a zo školy, písanie poznámok, návšteva knižníc atď.). Cez prázdniny majú potreby skôr voľnočasový charakter, čo môže, no nemusí ovplyvniť rozsah hodín osobnej asistencie.

V realite môžu nastať situácie, ktoré si vyžadujú osobitný výpočet rozsahu hodín, napríklad choroba alebo nečakané udalosti. Ochorenia typu chrípka či angína človeka s postihnutím väčšinou ešte výraznejšie imobilizujú, preto počas nich môže potrebovať väčší objem pomoci, prípadne viac činností týkajúcich sa starostlivosti o svoje telo, domácnosť a dohľad. Počas niektorých období má človek so zdravotným postihnutím pozmenený režim. Predovšetkým zimné mesiace sú náročnejšie na pomoc osobných asistentov, pretože zhoršené počasie môže sťažovať mobilitu v exteriéroch. Na dovolenku zasa mnohí užívatelia asistencie musia cestovať aj so svojím asistentom, ktorý je prítomný nonstop, aby poskytoval potrebnú pomoc.

Pri výpočte rozsahu hodín pre dospievajúce deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím sa často zabúda na fakt, že osobná asistencia umožňuje aj zrovnoprávnenie členov rodiny v oblasti ich povinností. Ide o to, aby sa prirodzene vyrovnali vklady každého člena rodiny do fungovania domácnosti. Správne využívanie asistencie umožňuje, aby aj člen rodiny s pos-tihnutím prostredníctvom osobných asistentov prevzal na seba niektoré úlohy v domácnosti. Možno to chápať aj ako istú prípravu na budúce osamostatnenie sa od rodiny, ktoré je s pomocou osobnej asistencie úplne reálne.

Konkrétny výpočet

Výpočet začnite s pravidelne sa opakujúcimi činnosťami, pri ktorých potrebujete pomoc raz, prípadne niekoľkokrát denne. Vypíšte si tie činnosti, pri ktorých potrebujete pomoc, môžete si pripraviť aj tabuľku a do nej vpisovať časy a frekvenciu úkonov.

Predstavte si svoj bežný deň od rána: musí vám niekto pomôcť pri vstávaní, obliekaní a presune na vozík? Ako je to s rannou hygienou či prípravou raňajok? Ak pri týchto činnostiach potrebujete pomoc, vypočítajte si čas, za ktorý ich s pomocou osobných asistentov urobíte.

Aký program si ďalej plánujete alebo by ste si chceli plánovať, keby ste mali vhodnú pomoc? Čo by ste robili a kam by ste išli? Ktoré činnosti v rámci domácnosti musíte zabezpečiť? Chcete variť? Treba nakúpiť? Kam pôjdete a koľko vám to bude s asistentom trvať?

Keď už máte zmapovaný rozsah pravidelne sa opakujúcich činností, pripočítajte k nim tie, ktoré sa nerobia tak často, napríklad veľké upratovanie a nakupovanie alebo spoločenské a iné aktivity. Ak niektoré činnosti potrebujete robiť raz do mesiaca, vypočítajte si čas, ktorý je na ne potrebný, a vynásobte ho 12 mesiacmi – dostanete tak ročný rozsah. Denné činnosti násobte dňami v roku, týždenné počtom týždňov v roku. Občasné aktivity pripočítajte osobitne, napríklad pomoc počas dovolenky, ochorenia a pod. Zohľadnite aj tie aktivity, ktorým by ste sa chceli venovať, ale momentálne nemáte s kým (šport, kultúra a pod.)

Len vy sami viete, za aký čas je možné s pomocou asistentov zvládnuť rôzne činnosti. Mohlo by sa zdať, že ak človeku s postihnutím pomáhajú osobní asistenti, jednotlivé úkony dokážu zvládnuť za rovnaký čas, prípadne rýchlejšie ako človek bez postihnutia. To je však veľký omyl. Človek s postihnutím potrebuje na väčšinu činností viac času, a to aj vtedy, ak má pomoc. Predovšetkým správna manipulácia s kompenzačnými pomôckami – napríklad dobré upevnenie do zdviháka, usadenie do vozíka, príprava vozíka a pod. – vyžaduje svoj čas. Rozsah hodín asistencie preto musí zohľadniť aj túto skutočnosť.

V niektoré dni je potreba pomoci väčšia, inokedy užívateľovi stačí menší rozsah pomoci, napríklad cez víkendy, keď môžu pomáhať aj rodinní príslušníci, ktorí nie sú v zamestnaní. Z tohto dôvodu sa rozsah hodín osobnej asistencie počíta na celý kalendárny rok a týmto celým číslom sa vyjadruje aj v rozhodnutí o priznaní rozsahu hodín osobnej asistencie. Vypočítanie priemerného počtu hodín asistencie na jeden deň má len informatívny charakter pre užívateľa, aby vedel lepšie hospodáriť s hodinami.

Užívateľ čerpá hodiny podľa svojej individuálnej potreby. Spotreba hodín môže byť v každom dni alebo mesiaci rozdielna. Prenos nevyčerpaných hodín z ročného rozsahu do ďalšieho kalendárneho roka však možný nie je.

 

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378