Máte za sebou zhodnotenie svojich potrieb a výpočet rozsahu hodín osobnej asistencie. Ďalším krokom je podanie žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) príslušnom podľa vášho trvalého bydliska. Žiadosť sa podáva písomne – odporúčame ju doručiť priamo do podateľne úradu a nechať si potvrdiť kópiu, možno ju podať aj poštou – najlepšie doporučene.

Stiahnuť žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

Tento formulár sa používa pre všetky druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu. Je potrebné označiť, že žiadate o peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu je naviazané na príjmovú a majetkovú situáciu žiadateľa. Do úvahy sa berie aj príjem spoluposudzovaných osôb, ktorými sú manžel, manželka, rodičia, ak je žiadateľom nezaopatrené dieťa.

Veľmi dôležitou časťou žiadosti je časť G – Odôvodnenie žiadosti. Stručne uveďte podstatné dôvody, prečo žiadate o príspevok na osobnú asistenciu, zdôraznite, čo je účelom asistencie – napríklad aktivizácia, sociálne začlenenie, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít a pod. Vypočítaný rozsah hodín osobnej asistencie priložte k žiadosti ako prílohu.

K žiadosti sa prikladajú ďalšie tlačivá:


Podkladom na vydanie rozhodnutia o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu je vyhotovenie komplexného posudku, ktorý sa skladá z lekárskej časti (určenie miery funkčnej poruchy) a zo sociálnej časti (návrh na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia).

Posudkový lekár spravidla rozhoduje len na základe lekárskeho nálezu, bez osobnej účasti žiadateľa.

Sociálna časť sa vykonáva za účasti žiadateľa, ktorý má právo vyjadrovať svoje návrhy a potreby na riešenie svojej sociálnej situácie.

Na základe podanej žiadosti vás úrad vyzve na osobný pohovor, súčasťou ktorého je posudzovanie vašich potrieb, ako aj celkovej sociálnej a rodinnej situácie. Na pohovor vám odporúčame vopred sa pripraviť a spraviť si poznámky, aby ste v rozhovore so sociálnym pracovníkom presne pomenovali, čo vám spôsobuje najväčšie problémy a ako vám pomôže osobná asistencia prekonať sociálne dôsledky postihnutia. Vašou úlohou je obhájiť svoje potreby a žiadaný rozsah asistencie, preto si so sebou prineste aj vypracovaný rozsah hodín osobnej asistencie.

Podkladom na vydanie rozhodnutia je komplexný posudok, na vydanie ktorého má úrad lehotu 60 dní od začatia konania. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku.

V komplexnom posudku sa uvedú konkrétne činnosti, pri ktorých ste odkázaní na pomoc, spolu s ich rozsahom. V rozhodnutí sa uvádza počet asistenčných hodín na kalendárny rok a výška finančných prostriedkov, ktoré možno počas kalendárneho roka použiť na osobnú asistenciu.

V prípade, že vám úrad žiadosť o osobnú asistenciu zamietol, máte právo odvolať sa proti rozhodnutiu do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí do rúk žiadateľa. Odvolanie sa podáva na rovnakom úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

V odvolaní uveďte dôvody, prečo namietate, že vám nepriznali dostatočný počet hodín osobnej asistencie alebo vám príspevok na asistenciu nepriznali vôbec. Text odvolania formulujte výstižne, nie príliš opisne, uvádzajte iba fakty, nepíšte ho v urážlivom tóne. Ak sa odvolávate voči príliš nízkemu rozsahu hodín asistencie, opätovne pripojte vami vypočítaný rozsah hodín osobnej asistencie.

Odvolanie podajte do podateľne úradu, nechajte si potvrdiť kópiu, prípadne ho pošlite doporučene poštou. Úrad má lehotu 30 dní, aby svoje rozhodnutie na základe vašich argumentov zmenil, alebo ak tak nechce urobiť a trvá na svojom pôvodnom rozhodnutí, postúpi vaše odvolanie so spisovou dokumentáciou na druhostupňový úrad – ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny príslušné podľa miesta trvalého bydliska.

Druhostupňový úrad posúdi vaše argumenty a môže rozhodnutie zmeniť a vydať nové, potvrdiť pôvodné alebo vrátiť vec na nové rozhodnutie prvostupňovému úradu s odporúčaniami. Rozhodnutie druhostupňového úradu je už konečné a nedá sa voči nemu odvolať. V prípade nespokojnosti je možné obrátiť sa na súd so žalobou.

Postup v prípade odvolania môžete konzultovať aj so sociálnym poradcom z Agentúry osobnej asistencie v Bratislave alebo v Žiline.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378