Užívateľ osobnej asistencie je človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať bežné činnosti. Pri nich mu pomáha – asistuje – osobný asistent.

Osobná asistencia je vhodná pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má obmedzenú schopnosť v oblasti mobility, samoobsluhy, komunikácie, starostlivosti o domácnosť alebo v oblasti realizácie rôznych sociálnych aktivít.

Asistencia sa odporúča hlavne tým ľuďom, ktorí majú prirodzené aktívne nastavenie a povahu.

Asistencia sa odporúča človeku, ktorý potrebuje pomoc inej osoby pri niektorých alebo všetkých činnostiach, akými sú hygiena, obliekanie, polohovanie, premiestňovanie z vozíka na posteľ či toaletu, nakupovanie, varenie, upratovanie, žehlenie, pranie.

Ďalej je to pomoc pri dorozumievaní, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľnočasových aktivitách. Patrí sem aj asistencia pri preprave a premiestňovaní na tieto aktivity vrátane pre-pravy za pracovnou činnosťou a dohľad.

Osobná asistencia ako forma pomoci je vhodná pre deti aj dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj so zmyslovým, s mentálnym či kombinovaným postihnutím, pre ľudí s psychiatrickými ochoreniami alebo deti a dospelých s autizmom.

Osobná asistencia však nemusí vyhovovať každému človeku so zdravotným postihnutím. Odporúča sa hlavne tým ľuďom, ktorí majú prirodzené aktívne nastavenie a povahu. Asistencia kladie na užívateľa viaceré požiadavky. V prvom rade by mal byť schopný prijať pomoc nielen od rodinných príslušníkov, ale aj od iných – cudzích – ľudí. Je kľúčové, aby vedel jasne pomenovať svoje potreby a požiadavky. Osobných asistentov si zabezpečuje sám, musí preto prijať časť neistoty, ktorú prináša ich hľadanie. Zodpovedá za ich výber a zaučenie, organizuje im prácu a vedie administratívu spojenú s asistenciou. Musí tiež efektívne komunikovať s asistentmi a mal by mať odvahu riešiť prípadné konfliktné situácie.

Užívateľ osobnej asistencie je človek, ktorému bol priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu. O tom, kto je odkázaný na osobnú asistenciu a v akom rozsahu, rozhoduje miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Úrad vydáva komplexný posudok s výpočtom konkrétnych činností, na ktoré je osoba s postihnutím odkázaná, a ich rozsah. V samostatnom rozhodnutí uvedie počet asistenčných hodín na kalendárny rok a výšku finančných prostriedkov, ktoré počas kalendárneho roka možno použiť na osobnú asistenciu.

Užívateľom osobnej asistencie sa môže stať aj osoba, ktorá je schopná hradiť odmeny osobným asistentom z vlastných finančných prostriedkov.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378