Otvorenosť a úprimnosť

Ak má užívateľ akýkoľvek problém s asistentovou prácou, nesmie sa báť svoje výhrady pomenovať. Otvorenosť a úprimnosť uľahčí každodenné situácie a prinesie do vzťahu jasno.

Komunikovať na rovinu je zásadné aj pre osobných asistentov. Keď začínajú s asistenciou, mnohí z nich vyhlasujú, že môžu robiť čokoľvek a s ničím nemajú problém. V skutočnosti sa však zdráhajú priznať, že niektorých činností sa obávajú, napríklad pomoci pri osobnej hygiene alebo obliekaní. Zrejme nikdy predtým neboli v takej intímnej situácii s „cudzím“ človekom, preto nevedia, ako reagovať, aby skryli svoje obavy, a strach maskujú tým, že ho nepriznajú. Najlepšou radou je otvorený rozhovor o všetkých obavách. Užívatelia by mali asistentom vysvetliť, že ani pre nich nie je táto situácia jednoduchá; aj oni museli hľadať odvahu, aby prekonali hanblivosť a odhodlali sa prijať pri týchto činnostiach pomoc inej osoby. Dlhodobá spolupráca užívateľa a asistenta spravidla stiera vzájomné obavy a znižuje stresové prežívanie problémových situácií.

Niektorí osobní asistenti sa ostýchajú záujemcom o ich asistovanie priznať, že u nich nechcú začať pracovať. Hoci sa s nimi dohodnú a dokonca podpíšu zmluvu, už od začiatku majú po-chybnosti. Obávajú sa však povedať to priamo, aby sa užívateľ necítil odmietnutý. Riešia to tým, že na dohodnutú asistenciu neprídu, nereagujú na telefonáty, zatajujú sa. Takéto správanie je neprijateľné. Do istej miery ide o podceňovanie schopností užívateľov prijať skutočnosť. Aj z tohto dôvodu by užívatelia mali na začiatku nechávať asistentom čas a priestor na rozhodnutie, aby sa necítili pod tlakom.

Riešenie konfliktov

Spory a nedorozumenia sú prirodzenou súčasťou medziľudských vzťahov. Konflikty medzi užívateľmi a asistentmi, najmä pokiaľ ide o dlhodobých asistentov, majú svoje špecifiká. Je to jednak vytvorenie vzájomnej (citovej) väzby a jednak fyzická závislosť užívateľa od osobného asistenta. Užívateľ môže mať obavy, že výmenou názorov si pohnevá asistenta a stratí ho. Takáto situácia naznačuje, že vzťah nie je rovnocenný, hoci to je jeden z predpokladov osobnej asistencie.

Jednotliví užívatelia sú citliví na iné situácie, preto nie je možné zostaviť výpočet spúšťačov nedorozumení. Vo všeobecnosti sa však za problematické považujú neskoré príchody asistentov, lajdácke alebo nepozorné asistovanie, ktoré môže viesť k úrazu (rýchla a neopatrná manipulácia s vozíkom, zlé zaobchádzanie s pomôckou, riskantná jazda autom a pod.), nerešpektovanie požiadaviek užívateľov, presadzovanie svojich názorov a spôsobov vykonávania činností, neželané angažovanie sa asistentov v osobných, úradných a iných záležitostiach užívateľov.

Konfliktná situácia nemusí hneď viesť k ukončeniu vzťahu. Otvorená výmena názorov a hádka môžu byť konštruktívne a konflikt v konečnom dôsledku užitočný. Je to vtedy, keď obe strany vedú spor v slušných medziach, vyhýbajú sa urážaniu a ponižovaniu a zároveň si určia spoločný cieľ, ktorým je nájdenie dohody a riešenia. Dôležitá je obojstranná ochota robiť kompromisy. 

Konfliktné situácie možno riešiť aj pomocou mediácie. Agentúry osobnej asistencie v rámci svojich služieb môžu na požiadanie vstúpiť do sporu ako nezaujatá a nezávislá strana, vyhodnotiť konflikt s odstupom a nadhľadom a urovnať ho. Vstup mediátorov sa však zväčša týka už veľmi vyhrotených sporov. Bežné nedorozumenia a nezhody musia užívatelia a asistenti riešiť za pochodu a bez odkladu, teda sami.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378