streda, 02 október 2019 18:31

Práca osobného asistenta má viaceré benefity

Osobná asistencia má znaky regulérnej práce. Asistent pomáha osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa jeho pokynov a potrieb a na základe vzájomnej dohody o čase, mieste a rozsahu úkonov. Prečo robiť túto prácu a ako pri tom pomáha Agentúra osobnej asistencie v Bratislave nám porozprával Jozef Blažek, jej hlavný koordinátor.

Osobná asistencia otvára nové možnosti užívateľovi s ťažkým zdravotným postihnutím aj osobnému asistentovi či osobnej asistentke.
(Z archívu OMD v SR).

Akým spôsobom agentúra hľadá osobných asistentov?

Osobných asistentov hľadáme rôznymi spôsobmi. V prvom rade je to umiestňovanie inzerátov na weboch, ktoré ponúkajú prácu, v miestnych periodikách, informujeme aj mestské časti a miestne úrady. Plagáty s ponukou práce pre osobných asistentov uverejňujeme na internátoch aj vysokých školách. Veľmi sa nám osvedčil nábor záujemcov o prácu osobného asistenta priamo v teréne. Spolu s kolegami z agentúry navštevujeme rôzne fakulty, pútavou prezentáciou priblížime študentom prácu osobného asistenta. Asistentov hľadáme aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde v skupinách zameraných na pracovné ponuky hľadáme potenciálnych osobných asistentov. Dôležité je spomenúť aj každoročnú účasť našej organizácie na podujatí Profesia Days, počas ktorého oslovujeme účastníkov a informujeme ich o možnosti zarobiť si zmysluplnou prácou. V súčasnosti vkladáme veľkú nádej do inzercie na Domelia.sk, kde môžeme uverejňovať jednak inzeráty my za organizáciu, ale cez nás tak môžu urobiť aj naši členovia, či akýkoľvek ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí hľadajú osobných asistentov.

Aká je pôsobnosť agentúry, ktoré regióny pokrývate?

Osobných asistentov hľadáme pre Bratislavu, ale aj pre iné regióny. V Bratislave sídli aj naša Agentúra osobnej asistencie, čo je veľká výhoda, pretože vstupný pohovor s asistentom prebehne u nás v centrále a ku klientovi už smeruje informovaný a poučený človek.

Počas pohovoru v centrále sa okrem základných informácií so záujemcom o prácu asistenta rozprávame aj o jeho časových a dopravných možnostiach, pýtame sa na záľuby. Na základe predpokladov záujemcu, ale tiež podľa dopytu zo strany klientov, posúvame kontakty užívateľom osobnej asistencie. Nikdy to nerobíme opačne, kontakt na klienta nedávame záujemcom o prácu asistenta.

Ak ide o mimobratislavských záujemcov, postup je iný, posielame im formulár na vyplnenie, prvé stretnutie a vstupný pohovor je však na pleciach užívateľa. Takýto asistenti väčšinou telefonujú alebo mailujú kvôli doplnkovým informáciám. Momentálne nám veľmi pomáha stránka www.osobnaasistencia.sk, kde sa osobní asistenti aj užívatelia dozvedia mnohé praktické informácie. Šetrí tak náš čas aj prácu.

Našou cieľovou skupinou sú všetci tí, ktorí majú záujem pomôcť, získať tak dobrý pocit a popritom všetkom si zarobiť.

Za najväčšiu prekážku väčšieho záujmu považujem to, že status, ktorí majú osobní asistenti v našom štáte, nie je dostatočný a hodný toho, akú prácu robia. Myslíme si, že im patrí taká istá sociálna ochrana ako iným pracujúcim - zamestnancom.

Čo ešte agentúra robí a aké služby poskytuje?

Vedieme tiež osobný list klienta so zdravotným postihnutím, kde nám popíše svoje potreby a na základe toho mu hľadáme vhodného asistenta. V agentúre pomáhame pri vypĺňaní zmlúv, výkazov, riešime aj sporné momenty medzi užívateľom a asistentom, ktoré občas vznikajú pri nie dobrom chápaní a vysvetlení zákona. Poskytujeme poradenstvo o daniach a odvodoch, v tom sme špecialisti.

Čo je najťažšie pri hľadaní osobných asistentov?

Za najväčšiu prekážku väčšieho záujmu považujem to, že status, ktorí majú osobní asistenti v našom štáte, nie je ešte dostatočný a hodný tomu, akú prácu robia. Myslíme si, že im patrí taká istá sociálna ochrana ako iným pracujúcim - zamestnancom. Mzda za odpracovanú hodinu sa síce konečne zvýšila tento rok na 4,18 eura, aj napriek tomu je to suma prinízka. Hlavne ľudia z mimobratislavských regiónov chcú prácu osobného asistenta vykonávať ako svoje hlavné zamestnanie a venovať sa jej naplno.

V Bratislave túto prácu vyhľadávajú skôr ľudia, ktorí si chcú prilepšiť alebo sa sociálne realizovať, či byť nápomocní. Samozrejme záleží to aj od toho, ako majú ľudia postavenú ekonomickú latku a čo všetko musia vo svojom živote financovať.

Práca osobného asistenta má viaceré benefity: Je to práca, ktorá ma skutočný zmysel. Môže byť zaujímavá aj pre tých, ktorí chcú robiť s ľuďmi. Výhodou je aj časová flexibilita. Niekto vyhľadáva prácu, kde je zodpovednosť na druhom - toto môže byť taká práca.

Aké pracovné podmienky majú asistenti (zmluva, poistenie, odmena)?

Asistent uzatvára s užívateľom osobnej asistencie zmluvu o výkone osobnej asistencie, ktorá je upravená Občianskym zákonníkom medzi dvomi fyzickými osobami. Patrí medzi inominátne zmluvy. Výkon osobnej asistencie sa nepovažuje za pracovný pomer. Zmluva o výkone osobnej asistencie nie je pracovnou zmluvou. Fyzická osoba, ktorá pracuje ako asistent na základe tejto zmluvy nemá postavenie zamestnanca ani samostatne zárobkovo činnej osoby, preto nie je povinná z takto plynúceho príjmu platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Avšak, keď osobný asistent odpracuje minimálne 140 hodín mesačne, môže aj u viacerých klientov, štát za neho platí dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Je aj poistencom štátu na zdravotné poistenie. Ide o asistentov, ktorí robia asistenciu „profesionálne“, akoby na „plný úväzok“. Odpracované roky sa im rátajú do starobného dôchodku. Osobný asistent ale nemá nárok na dovolenku a nemocenské dávky v prípade choroby.

Osobný asistent dostáva za vykonávanie asistencie finančnú odmenu. Výška odmeny za odpracovanú hodinu asistencie je 4,18 eura brutto. Tento príjem je zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmov. Asistent si môže uplatniť zníženie základu dane o paušálne výdavky.

Záujemcovia nech v pracovné dni kontaktujú Agentúru osobnej asistencie pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

Práca asistenta má aj výhody. Ktoré?

Je to práca, ktorá ma skutočný zmysel. Môže byť zaujímavá aj pre tých, ktorí chcú robiť s ľuďmi, sedenie za počítačom a tabuľky ich nenapĺňajú. Výhodou je aj časová flexibilita, pracovný čas je na dohode asistenta a užívateľa. Niekto vyhľadáva prácu, kde je zodpovednosť na druhom. Toto je práve taká práca. Úlohy a výkon práce určuje klient. Ďalej, štát príjem z asistencie zvýhodňuje aj tým, že si asistent môže uplatniť až 60 % paušálne výdavky, teda zdaňuje sa iba 40  % príjmu. Benefitom je aj fakt, že štát platí asistentom zdravotné a dôchodkové poistenie, za podmienok vyššie spomenutých.

Ak sme niekoho namotivovali na prácu asistenta, čo má urobiť?

Ak sme niekoho namotivovali, sme veľmi radi. Neváhajte a ozvite sa nám! Záujemcovia nech v pracovné dni kontaktujú Agentúru osobnej asistencie pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Buď zrealizujeme vstupný pracovný pohovor v sídle agentúry v Bratislave - Trnávke alebo záujemcovi o prácu asistenta z iného regiónu pošleme formulár na vyplnenie.

Ďakujem za rozhovor.

Mária Duračinská

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378