streda, 16 október 2019 20:46

Psychológ nám pomáha lepšie komunikovať v asistencii

Život v Agentúre osobnej asistencie Žilina pulzuje dynamicky a aktívne. Predstavuje priestor, kde sa stretávajú viaceré skupiny osôb (asistenti, užívatelia, rodinní príslušníci), každá však s inými potrebami a zámermi. To na dennej báze prináša rôznorodé situácie a pestrosť tak ako život sám. Niekedy vtipné a veselé, niekedy ťaživé, komplikované, až „zapeklité“....

Konzultácie s psychológom v zmiešanej skupine - užívatelia aj asistenti. Archív Agentúra OA Žilina.

„Ako tieto situácie zvládať? Čo by pomohlo?“ kládla som si otázky.

Čoraz viac som vnímala, že prakticky všetko sa odvíja od komunikácie. Že prvým kľúčom k riešeniu bude zlepšenie a skvalitnenie komunikácie medzi aktérmi. Keďže sama sa nepovažujem až za tak erudovanú odborníčku v tejto oblasti, dostala som v marci 2018 aj s jednou osobnou asistentkou nápad osloviť nášho spoločného pedagóga Mgr. Ondreja Maťka, ktorý nás na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety učil viaceré psychologické predmety. Nakoľko som menovaného pána psychológa mala aj za konzultanta mojej bakalárskej práce na tému osobnej asistencie, pamätal si ma veľmi dobre.

Kvalitná komunikácia znamená kvalitnejší vzťah, predchádzanie nedorozumeniam a teda i efektívnejšie vykonávanie osobnej asistencie v reálnom živote.

Problematika súvisiaca s osobnou asistenciou bola aj pre neho samého výzvou. No i napriek tomu, spolupráci s nami bol otvorený. Boli sme z jeho prístupu povzbudení. I keď v tejto oblasti nemal veľké skúsenosti z praxe, bol ochotný načúvať našim potrebám, ťažkostiam a hlavne spoznávať „náš svet“.

Spoločne s ním sme hľadali vhodné témy a formy konzultácií pre našich klientov. Mali sme možnosť vyskúšať viaceré spôsoby: individuálne konzultácie len osobných asistentov, skupinové konzultácie len pre užívateľov osobnej asistencie ako i miešané skupiny vrátane rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu pre svojich blízkych. Obsahovou náplňou našich stretnutí bolo predovšetkým konzultovanie situácií, ktoré vyplývajú zo spolupráce osobný asistent - užívateľ, napr.: stanovenie hraníc, manipulácia a jej formy a prejavy, pomenovanie potrieb, práca s emóciami, vyjadrenie konštruktívnej kritiky, asertívna komunikácia verzus agresívna komunikácia, rozlišovanie oprávnenej požiadavky a prosby o láskavosť, ale aj možnosti, ako vychádzať a komunikovať s rebelom, prípadne osobou v strese, či „s náhlou stratou intelektu“...

Veľa času venujeme nácviku a tréningu komunikačných zručností. Ondrej má veľkú trpezlivosť „ťahať“ z nás vety, ktoré sme doposiaľ neboli naučení vyjadrovať.

Veľa času venujeme nácviku a tréningu komunikačných zručností. Ondrej má veľkú trpezlivosť a vytrvalosť „ťahať“ z nás veci a vety, ktoré sme doposiaľ neboli naučení vyjadrovať. A hlavne nám pomáha vidieť veci a situácie aj z inej perspektívy, z iného uhla. Pomáha nám lepšie spoznať seba i druhých, pomenovať problémové veci, aj navrhnúť zmenu nemanipulatívnym spôsobom. Často trénujeme tzv. „JA výrok“, čo sme viacerí ocenili ako výborný nástroj na elegantné riešenie, keď sa chceme vyhnúť konfliktu, ale pritom povedať svoj názor. Odvtedy, túto „čarovnú formulku“ radi používame a oceňujeme jej silu. V súkromnom, pracovnom živote, ale najmä v užívateľsko - asistenčných vzťahoch.  Napríklad, keď chceme vyriešiť a odkomunikovať oneskorené príchody asistenta. Alebo, keď sa asistentovi nedarí zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vykonávaní osobnej asistencie. Prípadne ak osobný asistent cíti neúmerné nároky zo strany užívateľa, alebo sa od neho vyžaduje prílišná časová flexibilita. Na týchto stretnutiach sa venujeme predovšetkým témam a problémom, ktoré vyvstávajú pri výkone osobnej asistencie.

Interaktívna konzultácia s psychológom v skupine zloženej len z užívateľov. Archív Agentúra OA Žilina.

Priateľská atmosféra na stretnutiach s Ondrejom spôsobila, že sme ho pasovali do role nášho „dvorného psychológa“. Sme vďační za jeho prístup, podporu, informácie a nástroje, ktoré nám dáva na lepšie zvládanie života, záťažových situácií a celkového fungovania osobnej asistencie v praxi. Predsa len, keďže osobná asistencia prebieha medzi dvomi / viacerými ľuďmi, kvalitná komunikácia znamená kvalitnejší vzťah, predchádzanie nedorozumeniam a teda i efektívnejšie vykonávanie osobnej asistencie v reálnom živote.

Príklad JA výroku v situácii neskorých príchodov asistentky: "Maťka, je mi nepríjemné, keď musím na teba dlho ráno čakať. Cítim sa zneistene. Prosím, môžeš chodiť skorším spojom a prichádzať presne na ôsmu?"

Účastníci psychologických stretnutí vnímajú, že takáto podporná činnosť je pre nich dôležitá a prospešná. Momentálne prebieha ďalšia séria skupinových psychologických konzultácií, kde sa učíme porozumieť správaniu druhých ľudí (a svojmu vlastnému) a ako efektívne komunikovať.

Ako by povedal Ondrej - je dôležité vedieť „nenechat cloumat svým majestátem“, ale zároveň vedieť urobiť z tohto sveta lepšie miesto pre život... Pre všetkých. ;)

Ľuboslava Figurová, Mária Smolková

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378