streda, 05 február 2020 14:00

Daňová pomôcka pre osobných asistentov a asistentky

Vykonávate osobnú asistenciu krátko a neviete, čo a ako s daňami? Ste užívateľ či užívateľka asistencie a chcete s tým pomôcť svojim asistentom a asistentkám? Potrebujete radu, informáciu, konzultáciu? Pre všetkých vás sme v Agentúre osobnej asistencie pripravili stručný manuál, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky súvisiace s vykonávaním osobnej asistencie a daňovým priznaním.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

KTO (PODÁVA DP)?

Osobný asistent, ktorý podáva daňové priznanie, môže byť:

  • osobný asistent, ktorý má iba príjem z osobnej asistencie
  • osobný asistent, ktorý má aj príjem zo zamestnania, príjmy na základe dohôd, príjem zo živnosti a pod.
  • osobný asistent, ktorý poberá aj dávky dôchodkového poistenia ako predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pod.

Teraz si ujasnite, či vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2019, nielen príjmy z osobnej asistencie, nepresiahli sumu 1 968,68 €, daňové priznanie nepodávate.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2019, nielen príjmy z asistencie, presiahli sumu 1 968,68 €, ste povinný/á podať daňové priznanie.

Vyšlo vám, že nepodávate? Ďalej čítať nemusíte, no, samozrejme, môžete. Odporúčame vám aj ďalšie naše blogy.

Vyšlo vám, že podávate? Fajn, dajme si základné informácie.

AKO (PODAŤ DP)?

Ako asistenti a asistentky môžete podať iba jeden typ daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, kde uvediete všetky svoje príjmy.

Budete potrebovať tlačivo typu FO typ B platné pre rok 2019.

Priznanie sa vypĺňa ručne alebo v počítači. Môžete ho podať elektronicky, osobne na pobočke daňového úradu alebo doporučene poštou na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Potvrdenie o podaní vám potvrdia iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

Asistent/ka nemá povinnosť elektronicky komunikovať s daňovým úradom

Ako osobní asistenti a asistentky nie ste zapísaní v obchodnom registri, nevykonávate činnosť podľa Obchodného zákonníka, ani nie ste platcami DPH. Preto nie ste povinní komunikovať s daňovým úradom elektronicky a daňové priznania môžete naďalej podávať na vytlačenom formulári.

KEDY (PODAŤ DP)?

Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2020.

Lehotu na podanie je možné predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, a to do 30. júna 2020. V prípade, že ste mali aj príjmy zo zahraničia, je možné túto lehotu predĺžiť až do konca septembra. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy alebo na pobočke daňového úradu. Tlačivo je potrebné podať tiež do 31. marca 2020.

KEDY A AKO (UHRADIŤ DAŇ)?

Daň treba zaplatiť do 31. marca 2020.

Každému daňovníkovi je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane (500208), OÚD a kódu Štátnej pokladnice (8180). Vzor: 500208–OUD/8180

Číslo účtu daňovníka sa uvádza vo formáte IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňovníka (OÚD), musí si ho osobný asistent/ka vygenerovať sám/a cez portál finančnej správy. Na prevod číslo účtu daňovníka do formátu IBAN použite validátor IBAN:

http://www.pokladnica.sk/_img/Documents/IBAN/IBAN_generator_validator.html

Na overenie alebo zistenie prideleného OÚD použite službu na:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

Variabilný symbol pre zaplatenie dane z príjmu FO za rok 2019 je 1700992019.

Máme za sebou základné body. Poďme ďalej.

ČO (NEZABUDNÚŤ)?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v tomto roku 3 937,35 €.

Paušálne výdavky tvoria 60% príjmu z osobnej asistencie, avšak maximálne do výšky 20.000 € ročne (§ 6 ods. 10), netreba ich nijako preukazovať.

Sadzba dane z príjmu pre fyzickú osobu je 19 %. Vzniknutá daň na úhradu sa zaokrúhli na eurocenty nadol, t.j. na dve desatinné miesta nadol (v prospech daňovníka).

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne daň 17 €.

SK NACE

V tlačive daňového priznania je údaj pre štatistické ukazovatele SK NACE – hlavná, prevažná činnosť v riadku 03 na strane č. 1 daňového priznania. Pre osobných asistentov bol pridelený kód 88.10.0 - Sociálna práca bez ubytovania.

Pozor na prílohu č. 3

V tlačive daňového priznania je strana č. 17 - PRÍLOHA č. 3 venovaná aj príjmom z osobnej asistencie na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Údaje sa len prepíšu zo strany č. 3 z tabuľky č.1, konkrétne z riadka č. 6. Na strane č. 17 na riadku 01 sa uvedú príjmy a výdavky a na riadku 02 a 06 kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ak tento údaj nie je správne vyplnený alebo chýba úplne, poisťovne to omylom vyhodnotia, že osobný asistent je podnikateľ a vyrubia mu nedoplatok na poistnom.

Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta

Toto čestné vyhlásenie je nepovinnou prílohou daňového priznania. Užívateľom a užívateľkám osobnej asistencie sa však odporúča, aby vyhlásenie vystavili svojim asistentom a asistentkám. Dokument môžu potrebovať v prípade, že si nevedú evidenciu príjmov. Uľahčí im vypĺňanie daňového priznania.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

AKO (VYPLNIŤ DP)?

Každý asistent a asistentka pracuje pri vypĺňaní daňového priznania s inými dátami. Preto vás teraz presmerujeme na náš špeciálny daňový materiál, ktorý vám môže pri vypĺňaní pomôcť.

V časti Všeobecné informácie pre daňovníka – osobného asistenta nájdete sumy, o ktoré si ako daňovníci a daňovníčky môžete znížiť základ dane. Dozviete sa tu aj to, či máte nárok na daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

V časti Špecifiká pri vypĺňaní daňového priznania osobného asistenta nájdete inštrukcie na vypĺňanie jednotlivých častí tlačiva v prípade, že ste asistent/ka, ktorý/á nemá iný príjem, alebo asistent/ka, ktorý/á má príjem aj zo zamestnania, príjmy na základe dohôd príjem zo živnosti a pod., a asistent/ka – predčasný starobný, starobný a výsluhový dôchodca/dôchodkyňa.

KAM (SA OBRÁTIŤ)?

Narazili ste na niečo, čomu nerozumiete? Máte problém s vypĺňaním tlačiva? Potrebujete sa poradiť? Môžete sa obrátiť na našu Agentúru osobnej asistencie v Bratislave. V prípade záujmu s vami skonzultujeme postup pri vypĺňaní daňového priznania. 

Môžete nás kontaktovať najneskôr do 10. marca 2020. Prosím, rešpektujte tento termín ako záväzný. O naše služby je veľký záujem, preto sa vám po tomto termíne už nebudeme môcť venovať.

ČO (NA ZÁVER)?

Už len zaželať vám trpezlivosť a dôslednosť. Dodržte termíny, ak máte otázky, pýtajte sa. Držíme vám palce.

Vypracovala Alena Hradňanská, asistovala Katarína Uhrová

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378