streda, 18 január 2023 17:37

Daňové priznanie za rok 2022

Pre osobných asistentov a asistentky sme opäť pripravili daňový manuál. Predstavujeme v ňom novinky za rok 2022 a odpovedáme na najčastejšie otázky spojené s daňovými povinnosťami.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

KTO PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Najprv si ujasnite, či máte povinnosť podať daňové priznanie. Táto povinnosť mohla vzniknúť v prípade, ak:

  • máte iba príjem z osobnej asistencie
  • máte aj príjem zo zamestnania, príjmy na základe dohôd, príjem zo živnosti a pod.
  • poberáte aj dávky dôchodkového poistenia ako predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pod.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2022, nielen príjmy z osobnej asistencie, nepresiahli sumu 2 289,63 €, daňové priznanie nepodávate.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 289,63 €, ste povinný/á podať daňové priznanie.

AKO PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Ako asistenti a asistentky môžete podať iba jeden typ daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, kde uvediete všetky svoje príjmy.

Budete potrebovať tlačivo typu FO typ B platné pre rok 2022, ktoré nájdete na stránke Finančnej správy SR a môžete ho vyplniť aj online.

Asistent/ka nemá povinnosť elektronicky komunikovať s daňovým úradom. Daňové priznanie môžete podať vytlačené na papieri.

Priznanie sa vypĺňa ručne alebo v počítači. Môžete ho podať elektronicky, osobne na pobočke daňového úradu alebo doporučene poštou na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Potvrdenie o podaní vám potvrdia iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

KEDY PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2023.

Lehotu na podanie je možné predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, a to do 30. júna 2023. V prípade, že ste mali aj príjmy zo zahraničia, je možné túto lehotu predĺžiť až do konca septembra. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy SR alebo na pobočke daňového úradu. Tlačivo je potrebné podať tiež do 31. marca 2023.

Tlačivo na odklad si môžete stiahnuť.

KEDY A AKO UHRADIŤ DAŇ?

Daň treba zaplatiť do 31. marca 2023.

Každému daňovníkovi/čke je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane (500208), OÚD a kódu Štátnej pokladnice (8180). Vzor: 500208–OUD/8180

Na overenie alebo zistenie prideleného OÚD použite službu na:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

Číslo účtu daňovníka sa uvádza vo formáte IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňovníka (OÚD), osobný asistent/ka si ho musí vygenerovať sám/a cez portál Finančnej správy SR. Na prevod číslo účtu daňovníka do formátu IBAN použite validátor IBAN:

https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html

Variabilný symbol pre zaplatenie dane z príjmu FO za rok 2022 je 1700992022.

DÔLEŽITÉ NOVINKY

Inflačný príspevok vo výške 100 € dostali aj osoby vykonávajúce osobnú asistenciu. Finančný príspevok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem, to znamená, že sa nezdaňuje, ani sa nemusí uvádzať v daňovom priznaní.

SOS dotácia poskytnutá osobám, ktoré sa počas pandémie koronavírusu ocitli bez príjmu, sa tiež nezdaňuje. Tento príjem je oslobodený od dane.

ČO EŠTE NEPODLIEHA DANI?

Dani z príjmov nepodliehajú dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj štátne sociálne dávky, a to:
nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí, príspevok na pohreb, 13. a 14. dôchodok, kompenzačný príspevok baníkom a dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE UPLATŇOVANIE DAŇOVÉHO BONUSU NA DIEŤA

V daňovom priznaní typu B v riadku 34a pre účely výpočtu daňového bonusu sa vypisuje dátum začatia vykonávania závislej činnosti alebo aj dátum začatia vykonávania SZČO v roku 2022. Asistenti a asistentky napíšu dátum začatia výkonu osobnej asistencie iba vtedy, ak začali vykonávať asistenciu po 1.7.2022.

Pre komplexnejšie informácie odporúčame článok.

NA ČO NEZABUDNÚŤ?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 €.

Výdavky percentom z príjmov tvoria 60 % príjmu z osobnej asistencie, avšak maximálne do výšky 20.000 € ročne (§ 6 ods. 10), netreba ich nijako preukazovať.

Sadzba dane z príjmu z osobnej asistencie je 15 %. Na ostatné druhy príjmov (napr. zo zamestnania) sa použije sadzba dane 19 % alebo 25 %.

Vzniknutá daň na úhradu sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne daň 17 €.

Pozor na Prílohu č. 3

V tlačive daňového priznania je strana č. 18 - PRÍLOHA č. 3 venovaná aj príjmom z osobnej asistencie na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Údaje sa len prepíšu zo strany č. 3 z tabuľky č.1, konkrétne z riadka č. 6. Na strane č. 18 na riadku 01 sa uvedú príjmy a výdavky a na riadku 02 a 06 kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ak tento údaj nie je správne vyplnený alebo chýba úplne, poisťovne omylom vyhodnotia, že osobný asistent je podnikateľ a vyrubia mu nedoplatok na poistnom.

Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta

Toto čestné vyhlásenie je nepovinnou prílohou daňového priznania. Užívateľom a užívateľkám osobnej asistencie sa však odporúča, aby vyhlásenie vystavili svojim asistentom a asistentkám. Dokument môžu potrebovať v prípade, že si nevedú evidenciu príjmov. Uľahčí im vypĺňanie daňového priznania.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

AKO VYPĹŇAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Každý asistent a asistentka pracuje pri vypĺňaní daňového priznania s inými údajmi. Preto vás teraz presmerujeme na náš daňový manuál z dielne Agentúry osobnej asistencie, ktorý vám môže pri vypĺňaní pomôcť.

KAM SA OBRÁTIŤ?

Našli ste niečo, čomu nerozumiete? Potrebujete sa poradiť? Môžete sa obrátiť na našu Agentúru osobnej asistencie v Bratislave pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

Zamestnanci agentúry odpovedia na vaše otázky a pokúsia sa vysvetliť nejasnosti. V prípade záujmu s vami skonzultujú postup pri vypĺňaní daňového priznania.

Neváhajte kontaktovať priamo Agentúru osobnej asistencie Bratislava:
Telefonicky: 0948 529 976, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Držíme vám palce.

Vypracovala Alena Juríčková, asistovala Katarína Uhrová

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378