utorok, 10 október 2023 19:28

Osobní asistenti a asistentky môžu pomáhať už aj v školách

Novela školského zákona a zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia priniesla dôležitú zmenu v osobnej asistencii pre deti so zdravotným znevýhodnením. Od 1. septembra 2023 môžu využívať pomoc osobných asistentov a asistentiek aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu aj v školskom zariadení.

Autorka ilustrácie: Veronika Melicherová

Ešte donedávna sa osobná asistencia nepriznávala počas vyučovania dieťaťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením v predškolskom zariadení, na základnej a strednej škole. Výnimku tvorilo štúdium na vysokej škole, kedy bolo možné do rozsahu hodín asistencie zarátať aj pomoc počas vyučovania.

Po novom asistenti a asistentky môžu pomáhať pri sebaobslužných úkonoch aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom zariadení. Dieťa/žiak však musí mať tieto činnosti navrhnuté v komplexnom posudku a priznané ako peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa prílohy č.4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nie školské zariadenie a škola. Tento príspevok nie je možné kombinovať s opatrovateľským príspevkom.

Prítomnosť osobných asistentov a asistentiek už nepodlieha súhlasu vedenia školy alebo školského zariadenia.

Zámerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  je prostredníctvom rôznych podporných opatrení, zabezpečovať rovnosť príležitostí a inkluzívne vzdelávanie všetkých detí a žiakov.

Táto zmena prináša mnoho nezodpovedaných otázok. Preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Katalóg podporných opatrení, do ktorého zaradilo aj pomoc osobných asistentov a asistentiek v čase výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zo strany 14 vyberáme text akú pomoc a v akom rozsahu môžu osobní asistenti a asistentky poskytovať:
Cieľom podporného opatrenia je zabezpečiť sebaobslužné úkony dieťaťu alebo žiakovi počas výchovno-vzdelávacieho procesu podľa jeho potrieb a v súlade s prílohou č. 4 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o nasledovné oblasti činností:

- osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika, dodržiavanie liečebného režimu.

Rozsah je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa alebo žiaka a podmienkam školy. Voľba rozsahu a intenzity poskytovania podporného opatrenia zohľadňuje najmä vek dieťaťa a žiaka, dostupnosť a bezpečnosť prostredia a služieb dostupných v škole alebo školskom zariadení. Niektoré deti a žiaci môžu potrebovať neustálu starostlivosť, a to aj počas vyučovania, zatiaľ čo iní budú potrebovať pomoc najmä pri presunoch alebo pri používaní toalety. Pričom maximálny rozsah znamená zabezpečenie podporného opatrenia počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a školskom zariadení.

Forma poskytovania podporného opatrenia je priamo závislá na miere samostatnosti dieťaťa alebo žiaka a na charaktere a rozsahu konkrétnych obmedzení dieťaťa alebo žiaka v oblasti sebaobslužných úkonov. Pri poskytovaní podporného opatrenia sa venuje zvýšená pozornosť výberu vhodných foriem realizácie, pri ktorých sa maximálne dbá na zachovanie dôstojnosti dieťaťa alebo žiaka.

Ministerstvo školstva vydáva k možnosti pôsobenia osobných asistentov a asistentiek na pôde školy nasledujúce usmernenie.

To, čo prinesie táto zmena v praxi, ukáže až čas. Veríme však, že prinesie všetkým deťom so zdravotným znevýhodnením viac možností vzdelávať sa v bežných školách a budú o krok bližšie k inklúzii.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378