štvrtok, 03 november 2022 19:35

Evidencia uchádzačov o zamestnanie a asistencia

Môže osoba, ktorá je v evidencii ako uchádzač/ka o zamestnanie súbežne popri tom vykonávať osobnú asistenciu? Vyradí úrad práce túto osobu z evidencie? A čo dávka v nezamestnanosti, môže byť naďalej vyplácaná alebo ju úrad zastaví, či skráti? Prinášame vám odpovede na tieto otázky.

Autor: Pavol Kulkovský

Asistent a asistentka môže mať popri výkone osobnej asistencie aj príjem zo zamestnania na základe trvalého pracovného pomeru. Ak príde k ukončeniu pracovného pomeru a občan splní zákonom stanovené podmienky, môže požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Osobná asistencia mu pritom nebude prekážkou. Keďže osobná asistencia nie je živnosť, ani podnikanie, nie je nutné ukončiť vykonávanie asistencie, ani nie je nutné zrušiť registráciu na daňovom úrade.

Uchádzač/ka o zamestnanie evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny môžu vykonávať osobnú asistenciu, ak ich mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Od 1.7.2022 je suma životného minima pre jednu plnoletú osobu 234,42 €.

Občan v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie potvrdzuje, či vykonáva/nevykonáva osobnú asistenciu. Ak v čase, kedy žiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, osobnú asistenciu vykonáva, uvedie v žiadosti o zaradenie dátum začiatku vykonávania asistencie. V dokumente Poučenie o právach a povinnostiach uchádzačov o zamestnanie sa o príjme z osobnej asistencie píše v bode 4. pís. b). Pri evidencii je nutné preukázať sa kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Osoba, ktorá je zaradená v evidencii, môže poberať dávku v nezamestnanosti a zároveň aj vykonávať osobnú asistenciu, príjem z asistencie však nemôže byť vyšší ako 234,42 € mesačne. Do tohto finančného limitu sa nepočíta suma dávky v nezamestnanosti, iba príjem z osobnej asistencie.

Počas evidencie je potrebné do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, t. j. informovať úrad o začatí vykonávania osobnej asistencie, preukázať skutočnosti o výške odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, napríklad na tomto tlačive: Potvrdenie_o_vyplatenych_odmenach_OA.pdf

Príklad preukazovania príjmu z asistencie:

Ak výška odmeny prekročí stanovenú sumu, úrad uchádzača/ku o zamestnanie vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledovne. Uchádzač/ka o zamestnanie dňa 5.10.2022 predloží úradu potvrdenie o vyplatenej odmene za mesiac september vo výške 350 Eur. Úrad uchádzača o zamestnanie vyradí z evidencie spätne k dátumu 31.8.2022. Občan prestane byť uchádzačom o zamestnanie od 1.9.2022. Úrad práce posudzuje hrubý mesačný príjem, občan úradu nepredkladá daňové priznanie.

Viac o službách zamestnanosti si môžete prečítať na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. http://bit.ly/3DAqvF3

Článok sme vypracovali na základe informácií poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Alena Juríčková

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378