štvrtok, 02 apríl 2020 21:07

Výkazy a potvrdenia možno poslať aj e-mailom

Znižujte riziko prenosu koronavírusu aj pri kontakte s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Využite možnosti, ktoré sú obsiahnuté v opatreniach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredie PSVR“).

Foto: Pavol Kulkovský

Ústredie PSVR žiada klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu radšej využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

Podstatné je teda vedieť, že v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

  • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom
  • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu, prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu
  • skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klient úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
  • ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste pri vchode do úradu na recepcii úradu
  • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu
  • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu
  • na povinnosti klienta vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu musí úrad prihliadať osobitne
  • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
  • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
  • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá, podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať

Dôležité informácie

Výkazy o počte hodín osobnej asistencie rovnako ako potvrdenia o vyplatených odmenách musia byť podpísané oboma stranami, aj užívateľom, aj asistentom. Zaslať e-mailom ich môžete oskenované alebo odfotené mobilom tak, aby boli čitateľné. Ak niekto nemá k dispozícií tlačiareň, môže dokumenty vyhotoviť ručne podľa platného vzoru.

Zasielanie emailom je len dočasná možnosť. Treba rátať s tým, že po uplynutí krízovej situácie úrad môže trvať na odovzdaní originálu.

Ako získať e-mailový kontakt na svoju sociálnu pracovníčku?

1. Prejdite na stránku Ústredia PSVR: https://www.upsvr.gov.sk

2. Nájdite si na mape Slovenska váš okres kliknutím. (Napríklad Humenné: kliknutie vás presmeruje na internetovú stránku Úradu PSVR v Humennom – https://www.upsvr.gov.sk/he.html?page_id=232127.)

3. V postrannej lište na ľavej strane kliknete na nápis „Kontakty“ a v otvorenom zozname kontaktov vyhľadáte „Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností“. Keď poznáte meno svojej sociálnej pracovníčky, vyhľadáte e-mailový kontakt podľa mena alebo sa riadite podľa prvého stĺpca, v ktorom si vyhľadáte kontakt na pracovníčku podľa začiatočného písmena vášho priezviska.

Aktualizácia ÚPSVaR Bratislava z 25. 3. 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave informoval svojich klientov, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu taxislužby nie sú v prevádzke. V platnosti je zákaz vozenia klientov, ale Úrad práce SVR prepláca naďalej bločky (výlučne iba pre poberateľov peňažného príspevku na prepravu) v prípade, ak taxikár viezol klientovi nákup, tovar, pracovné veci a pod.

V súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, ÚPSVR telefonicky.

Zdroj a celé znenie opatrenia

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378