pondelok, 19 november 2018 20:34

Osobná asistencia na pozadí útrap s novelou zákona o kompenzáciách

S účinnosťou od 1. júla 2018 platí nová podoba zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Rekapitulujeme dianie okolo celej novelizácie a náš boj (nielen) za zvýšenie odmeny pre osobných asistentov, a hlavne zachovanie nebyrokratického a praxou osvedčeného výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Napriek nepriaznivému vývoju novely sa nakoniec všetko na dobré obrátilo. Dnes môžeme s uspokojením skonštatovať, že sa podarilo dosiahnuť zvýšenie odmeny, zachovanie výkazu a zrušenie sledovania príjmu pri osobnej asistencii, aj zvýšenie príspevku na opatrovanie (a iné zmeny). Môžeme to považovať za obrovský pokrok.


Foto: OMD v SR

Príprava novely

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) zriadilo pracovnú skupinu na vypracovanie obsahu návrhu novelizácie zákona, ktorá sa niekoľkokrát stretla. Členov tejto pracovnej skupiny tvorili zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím za každý druh zdravotného postihnutia – členovia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. MPSVR nám predstavilo oblasti, kde plánuje urobiť zmeny. Išlo o zrušenie povinnosti vrátiť alikvotnú časť peňažných príspevkov (PP) v prípade úmrtia žiadateľa a ďalšou podstatnou avizovanou zmenou bol návrh na zlepšenie finančnej situácie poberateľov PP na opatrovanie, konkrétne zvýšením tohto príspevku. Počas rokovania pracovnej skupiny došlo k nemilej situácii. Jeden člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (zástupca sluchovo postihnutých) predniesol návrh sprísniť vykazovanie osobnej asistencie zavedením dennej evidencie príchodov a odchodov asistentov. Dnešná podoba výkazu je medzi užívateľmi osobnej asistencie, ale aj sociálnymi pracovníkmi, považovaná za obrovský úspech, za ktorý vo veľkej miere vďačíme bývalému poslancovi Petrovi Bódymu. Ostatní členovia pracovnej skupiny voči tomuto návrhu ostro protestovali, ale MPSVR si tento návrh okamžite osvojilo a zaradilo ho do novely. Činnosť pracovnej skupiny bola predčasne stopnutá ešte v r. 2017 a dlhšie sa nič nedialo. Potom sa MPSVR vrátilo k ochote otvoriť zákon. Nová verzia novely, ktorú MPSVR predložilo, naozaj rátala s avizovanými zmenami, ale aj ďalšími, ktoré viac-menej boli iba legislatívno-technického charakteru. Medzi nesporne pozitívne zmeny patrilo výrazné zvýšenie PP na opatrovanie, ktorého výška mala dosiahnuť v troch etapách až výšku minimálnej mzdy. Pri výpočte výšky opakovaných peňažných príspevkov sa už malo vychádzať z minimálnej mzdy. Medzi najväčšie nedostatky tohto návrhu patril fakt, že PP na osobnú asistenciu by prakticky ostal v nezmenenej výške - bol by zvýšený len o 0,04 €.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) skupina zástupcov spolupracujúcich organizácií postupovala spoločne. Ešte pred MPK sme sa stretli na pôde Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR a dohodli sme sa na spoločných pripomienkach. Okrem týchto pripomienok dostalo MPSVR obrovské množstvo pripomienok aj od iných subjektov. Zúčastnili sme sa aj rozporového konania na MPSVR, kde sme na našich pripomienkach trvali. Nič podstatné sme však nedosiahli.

Ďalší vývoj novely po presunutí do parlamentu

Návrh zákona sa nevyvíjal dobre, pretože z neho vypadla automatická valorizácia príspevkov podľa zmeny výšky minimálnej mzdy. Týkalo sa to PP na opatrovanie, ako aj PP na osobnú asistenciu. Vládou schválená verzia návrhu zákona naďalej obsahovala aj novú podobu výkazu na osobnú asistenciu s nutnosťou uvádzania denného príchodu a odchodu osobného asistenta.

Návrh zákona sa presunul na rokovanie parlamentu. Využili sme pozvanie pani poslankyne Aleny Bašistovej, predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci a opätovne sme sa - do tohto okamihu spolupracujúce organizácie - spojili a na tomto stretnutí predložili zásadné výhrady voči návrhu zákona. Na stretnutí sa zúčastnili štyria členovia Výboru pre sociálne veci. Na tomto stretnutí nám prisľúbili, že poslanci budú rokovať s MPSVR a žiadať ústupky v návrhu novely zákona. Naše zásadné pripomienky boli:

 1. Žiadame, aby hodinová sadzba za poskytovanie osobnej asistencie bola 140% sumy hodinovej minimálnej mzdy.
 2. Nesúhlasíme s navrhovanou podobou výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, s vykazovaním každého dňa od-do.
 3. Žiadame, aby sa pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu neskúmal príjem osoby s ŤZP a príjem spoločne s ňou posudzovaných osôb a príspevok sa poskytoval v ročnej priznanej sume bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ŤZP.
 4. Žiadame, aby sa pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov neskúmal príjem osoby s ŤZP a príjem spoločne s ňou posudzovaných osôb a príspevky sa poskytovali bez ohľadu na výšku príjmu osoby s ŤZP.
 5. Žiadame upustiť od sledovania výšky poberaného dôchodku fyzickej osoby odkázanej na opatrovanie a v prípade prekročenia stanovenej hranice výšky dôchodku upustiť od krátenia peňažného príspevku na opatrovanie.
 6. Žiadame vypustiť ustanovenie znižujúce výšku opatrovateľského príspevku v prípade, ak opatrovaná osoba navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
 7. V prípade cenovo vysoko náročných kompenzačných pomôcok, cenovo náročných úprav nehnuteľností, v prípade motorových vozidiel a v prípade psa so špeciálnym výcvikom žiadame upraviť tabuľku v prílohe č. 10, prílohe č. 11 a prílohe č. 13.
 8. V nadväznosti na zmeny navrhované v zákone č. 447/2008 Z. z. žiadame, aby v zákone o sociálnom poistení (§ 15 ods.1 písm. e)) bol znížený počet hodín osobnej asistencie zo 140 hodín na 120 hodín tak, aby mohli byť povinne dôchodkovo poistení aj osobní asistenti (z prostriedkov štátneho rozpočtu), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 120 hodín mesačne.

Podporné zhromaždenie pred parlamentom

Nemohli sme nechať veci na náhodu. Aby sme upozornili na naše problémy, zvolala Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pred budovou NR SR podporné zhromaždenie, na ktorom sa okrem zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím z celého Slovenska zúčastnili aj užívatelia osobnej asistencie, osobní asistenti a poberatelia PP na opatrovanie. Podporili nás aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, europoslankyňa Jana Žitňanská a ďalší. Pani komisárka zohrávala pritom dôležitú úlohu sprostredkovateľa našich pripomienok smerom k poslancom, ministerstvu a pod. Ešte počas zhromaždenia nás navštívili aj niektorí poslanci NR SR, prišiel za nami aj štátny tajomník MPSVR Branislav Ondruš, s ktorým sme viedli dlhšiu debatu, pozdravil nás aj podpredseda parlamentu, Andrej Hrnčiar a niekoľko ďalších poslancov.

Zvrat v prístupe a stretnutie s Róbertom Ficom

Po tomto podpornom zhromaždení došlo k veľmi významnému zvratu. Dostali sme pozvanie na stretnutie s bývalým predsedom vlády a predsedom strany SMER-SD, s pánom Róbertom Ficom. Okrem neho boli prítomní aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, predsedníčka sociálneho výboru NR SR Alena Bašistová, za poslancov NR SR Jana Vaľová a Erik Tomáš. Pripomienkujúce subjekty reprezentovali: Jana Lowinski – Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Lydia Brichtová – Nezávislá platforma SocioFórum, Andrea Madunová a Tibor Köböl – Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Branislav Mamojka – Národná rada občanov so ZP, Milan Měchura – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Hneď v úvode sme sa dozvedeli, že stretnutie sa nekoná na náš podnet, ale stretli sme sa, aby nám bol predstavený návrh, ktorý je výsledkom dlhších úvah o finančných možnostiach štátu. Dozvedeli sme sa, že vláda urobí všetko preto, aby do navrhovaného zákona boli zapracované tieto zmeny:

 • Hodinová sadzba za osobnú asistenciu sa zvýši o približne 1 €;
 • Odstráni sa príjmový limit pre poberateľov PP na osobnú asistenciu;
 • Zruší sa obmedzenie výšky príspevku pri PP na opatrovanie v prípadoch, keď dochádza ku kráteniu kvôli prekročeniu 20 hodinového limitu pri návšteve školského zariadenia.

Ďalej bola prejavená ochota na prehodnotenie zámeru zaviesť navrhovaný byrokratický výkaz na osobnú asistenciu, predovšetkým po našich argumentoch, že sa neúmerne zvyšuje záťaž pre zamestnancov ÚPSVR. Títo budú totiž musieť každý jeden výkaz prepočítať, aby nedochádzalo k vyplateniu príspevku v nesprávnej sume.
Uvažujú aj o zvýšení ochrany príjmu pri PP na opatrovanie z 1,7 násobku na dvojnásobok životného minima.

Reakciou na naše ostatné pripomienky bol prísľub, že po schválení tejto novely zákona dôjde k otvoreniu ďalšej diskusie so zástupcami organizácií, aby podoba zákona čo najviac odzrkadľovala naše požiadavky.

Dostali sme priestor na vyjadrenie. Okrem poďakovania za ochotu stretnúť sa s nami sme spomenuli, že osoby so zdravotným postihnutím nechcú byť objektom charity, ale chcú byť plne začlenené do spoločnosti prostredníctvom nástrojov štátu. Hovorili sme, že sme pripravení ďalej spolupracovať. Zdôraznili sme, že napriek tomu, že bola zriadená pracovná skupina ku zákonu, jej práca bola predčasne ukončená a nemala možnosť zásadnejšie zasiahnuť do podoby návrhu zákona. Bola to reakcia na vyjadrenie ministra Richtera, že zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím spolupracovali na návrhu zákona. Hovorili sme o konkrétnych nedostatkoch zákona, ako nás obmedzuje sledovanie príjmu a aké je nespravodlivé, že poberatelia PP na opatrovanie nedostávajú príspevok v rovnakej výške (najmä opatrovatelia/poberatelia dôchodkových dávok). Celé stretnutie bolo ukončené tlačovkou, kde pán Fico s ministrom Richterom odprezentovali ochotu pomôcť v sociálnej oblasti.

Posledný boj za pôvodný výkaz

Po tomto rokovaní sme netrpezlivo čakali, aké pozmeňujúce návrhy sa objavia na rokovaní gestorského výboru NR SR. Zasadnutia výboru sa zúčastnili aj naša predsedníčka Andrea Madunová a Tibor Köböl. S potešením sme si vypočuli, že sľuby pána Fica nadobudli konkrétnu podobu a ním predstavené zmeny boli naozaj schválené gestorským výborom. Čo nás ale mrzelo, že neboli akceptované naše argumenty a argumenty poslankyne Silvie Shahzad ohľadom výkazu. MPSVR naďalej trvalo na zavedení jeho novej podoby. Posledná nádej na zvrátenie situácie ohľadom výkazov bola po ukončení rokovania gestorského výboru. Tibor Köböl spolu s pani komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím sa ešte pokúsili lobovať v tejto veci prostredníctvom osobného rozhovoru s ministrom Richterom a jeho hovorcom. Opakovane prezentovali argumenty, že nové výkazy znamenajú obrovskú administratívnu záťaž predovšetkým pre pracovníkov úradov práce, že kontrola týchto podrobnejších výkazov bude znamenať tisícky pracovných hodín navyše za jeden kalendárny rok.

Na naše ozaj veľké prekvapenie, hneď na druhý deň, počas druhého čítania návrhu zákona, došlo k predloženiu pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa vrátil k pôvodnému výkazu. Dnes už vieme, že okrem menších „kozmetických zmien”, vyplňujeme podobný výkaz ako pred prvým júlom 2018.

Na záver pre všetkých, ktorí majú záujem o viac informácií: oficiálny FB profil podporného zhromaždenia pred parlamentom s fotografiami, odkazmi podporovateľov a reportážami z médií vrátane tlačovej konferencie Róberta Fica.

MÁRIA DURAČINSKÁ A TIBOR KÖBÖL

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378