pondelok, 23 máj 2022 17:30

Jednorazový príspevok ako inflačná pomoc

Na návrh nariadenia vlády SR jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú aj osoby vykonávajúce osobnú asistenciu. Týmto opatrením vláda SR chce zmierniť následky vysokej inflácie. Finančný príspevok sa nebude považovať za príjem, to znamená, že sa nemusí zdaňovať. O tento príspevok sa bude dať požiadať od júna do konca augusta 2022.

Foto: Pavol Kulkovský

Podmienky poskytovania inflačnej pomoci pre osobných asistentov a asistentky boli prijaté nariadením vlády Slovenskej republiky č 160/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. júna 2022. O tento príspevok sa bude dať požiadať od júna do konca augusta 2022.

Inflačná pomoc pre asistentov a asistentky sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 a pri preukazovaní sa vychádza z potvrdení o vyplatených odmenách za kalendárne mesiace I. štvrťroka 2022, v ktorých vykonával osobnú asistenciu.

Pre poskytnutie príspevku nie je významné, či a v akom rozsahu sa vykonáva asistencia v čase podania žiadosti, ale rozhodujúce je, či bola vykonávaná osobná asistencia najmenej 12 hodín v priebehu prvých troch kalendárnych mesiacov tohto roka. Tiež nie je podstatné, či bola asistencia vykonávaná pre jedného alebo pre viaceré osoby so zdravotným postihnutím, či boli asistent a asistentka v tom čase súbežne zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, či dôchodcom, dôležité je aby bola splnená podmienka v rozsahu najmenej 12 hodín asistencie v priebehu I. štvrťroka 2022.

„Inflačná pomoc pre asistentov a asistentky sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur. O tento príspevok sa bude dať požiadať od júna do konca augusta 2022.“

Osobný asistent a asistentka dokladá k žiadosti kópiu potvrdenia o vyplatených odmenách v prípade, ak toto potvrdenie nebolo predložené ešte žiadnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Napríklad ak si osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podala žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorej ešte nebola asistencia schválená, avšak už uzatvorila zmluvu o výkone osobnej asistencie a asistencia sa už vykonáva. V štandardných prípadoch, keď je už poskytovaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli predložené potvrdenia o vyplatených odmenách za tie kalendárne mesiace, v ktorých vykonával osobnú asistenciu v priebehu I. štvrťroka 2022, nie je už potrebné na účely poskytnutia dotácie predkladať úradu kópie týchto potvrdení. Asistent a asistentka v žiadosti o dotáciu len uvedie, ktorému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli už predložené potvrdenia za 1. štvrťrok 2022.

Poskytnutie inflačnej pomoci pre osoby vykonávajúce asistenciu nebolo možné riešiť jednorazovým zvýšením peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý je poskytovaný fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Dôvodom je skutočnosť, že jeden osobný asistent alebo asistentka môže vykonávať osobnú asistenciu pre viacero osôb so zdravotným postihnutím, a to aj vo viacerých územných obvodoch, pričom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta pobytu asistentov nemá k dispozícii všetky údaje potrebné pre poskytnutie inflačnej pomoci a jej vyplatenie.

Žiadosť podáva asistent a asistentka na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu. Žiadosť sa podáva do podateľne úradu ale môže sa  poslať aj e-mailom na adresu úradu. Je potrebné ju podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátenie skenu príloh, ak sú potrebné). Žiadosť a e-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Celé znenie nariadenia https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/103/ZZ_2020_103_20220601.pdf

Text zverejnený so súhlasom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378