streda, 06 júl 2022 17:31

Zmeny v asistencii od júla – odmena, blízke osoby

K 1. júlu 2022 sa rozhodnutím vlády SR zvýšila hodinová sadzba za vykonávanie osobnej asistencie (podľa § 22 ods. 9 zákona) na sumu 5,20 €. Novú sadzbu hodinovej odmeny 5,20 € úrady práce prvýkrát vyplatia v auguste za hodiny odpracované v júli. Potvrdenie o vyplatenej odmene asistenta s novou sadzbou sa prvýkrát odovzdáva do 5. septembra 2022.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú vyhotovovať a posielať rozhodnutie o zvýšení sadzby na osobnú asistenciu. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pamätá v § 55 ods. 14.

Obraciate sa na nás s otázkou, či novú sadzbu odmeny treba upraviť v zmluve o vykonávaní osobnej asistencie.

Ak ste v minulosti použili vzor zmluvy a dodatku Agentúry osobnej asistencie Bratislava, nemusíte už nič upravovať, pretože naše vzory dokumentov informáciu o zvyšovaní odmeny obsahujú.

Niektoré úrady práce však od užívateliek a užívateľov asistencie vyžadujú dodatky k zmluvám o výkone osobnej asistencie. Vzor tohto dodatku nájdete v sekcii "na stiahnutie", dokument s názvom "Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - zmena hod. Sadzby – 2022"

Rozhodnutie vlády o zvýšení odmeny za vykonávanie asistencie nás, samozrejme, teší.

Bude to však výrazné zlepšenie situácie pre osoby, ktoré iba asistujú a nemajú žiadny ďalší príjem? Nie, nebude. Môže im to síce zvýšiť mesačný príjem približne o 60 €, ale to dôležité naďalej mať nebudú. Poistenie v nezamestnanosti a nemocenské poistenie bude pre asistentov a asistentky naďalej nedostupné.
Naďalej sa budeme usilovať o zlepšenie postavenia osobných asistentov a asistentky v sociálnom systéme.

Viac o tejto téme si prečítate v našom článku na blogu.

Od 1. júla sa mení aj výška životného minima

Nová suma životného minima je 234,42 € mesačne pre jednu plnoletú osobu. So zmenou výšky životného minima sa mení aj  maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie v evidencii na úrade práce.

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať osobnú asistenciu aj popri evidencii. Jeho mesačná odmena však nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Ak uchádzač prekročí výšku odmeny v sume 234,42 € mesačne, úrad práce ho vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Asistencia a blízki rodinní príslušníci. 

DOČASNÉ - pravidlá - UKONČENÉ

Od 1. júla 2022 je zrušená výnimka, podľa ktorej mohli blízke osoby vykonávať osobnú asistenciu vo väčšom rozsahu hodín a bez obmedzenia činností počas pandemického obdobia. Od tohto dátumu platia pôvodné podmienky, podľa ktorých môže blízka osoba opäť vykonávať asistenciu len v rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku, najviac však 1460 hodín ročne, teda max. 4 hodiny denne a pri vymedzených činnostiach.

Momentálne nemáme k dispozícii podrobnejšie informácie súvisiace s touto zmenou. Robíme všetko pre to, aby sme ich získali a mohli sme vás informovať. Preto vás prosíme o trpezlivosť.

Koniec výnimky vyplýva z článku VI. tohto zákona: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/232/ZZ_2022_232_20220701.pdf

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378