piatok, 06 august 2021 09:52

Odmena pre asistentky a asistentov sa zvýšila

Rozhodnutím Vlády SR sa zvýšila hodinová sadzba za vykonávanie osobnej asistencie (podľa § 22 ods. 9 zákona) na sumu 4,82 €. K zvýšeniu došlo k 1. júlu 2021 a príspevok bude prvýkrát v tejto výške vyplatený v auguste.

Nová sadzba hodinovej odmeny 4,82 € bude prvýkrát vyplatená úradom v auguste za odpracované hodiny v mesiaci júl. Potvrdenie o vyplatenej odmene asistenta s novou sadzbou sa prvýkrát odovzdáva do 5. septembra 2021.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú vyhotovovať rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pamätá v § 55 ods. 14.

Treba novú sadzbu odmeny upraviť v zmluve o vykonávaní osobnej asistencie?

Ak ste v minulosti použili vzor zmluvy a dodatku Agentúry osobnej asistencie Bratislava, nemusíte už nič upravovať, pretože naše vzory dokumentov informáciu o zvyšovaní odmeny obsahujú.

Niektoré úrady práce však požadujú od užívateliek a užívateľov asistencie dodatky k zmluvám o výkone osobnej asistencie. Vzor takéhoto dodatku nájdete v sekcii "na stiahnutie", dokument s názvom "Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - zmena hod. sadzby - 2021"

Rozhodnutie vlády o zvýšení odmeny za vykonávanie osobnej asistencie nás samozrejme teší. Naďalej sa však budeme usilovať o zlepšenie postavenia osobných asistentov a asistentky v sociálnom systéme. Je dôležité, aby mali aj poistenie v nezamestnanosti a nemocenské poistenie. Viac o tejto téme si prečítate v našom článku na blogu

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378