utorok, 31 marec 2020 19:58

Asistencia a rodina - DOČASNÉ pravidlá

Asistencia a blízki rodinní príslušníci.

Nové – DOČASNÉ – pravidlá

Koronavírus ovplyvnil aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí asistenti a asistentky museli odcestovať domov alebo sa starajú o svojich blízkych, preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky tak zostali odkázaní len na pomoc svojej rodiny.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

Blízki rodinní príslušníci môžu podľa zákona vykonávať osobnú asistenciu len na určité úkony a v obmedzenom rozsahu hodín osobnej asistencie, najviac však 1460 hodín ročne, teda priemerne 4 hodiny denne. Rodinní príslušníci, ktorí majú podľa zákona tieto obmedzenia, sú manžel, manželka, rodičia, osoby, ktoré prevzali deti do náhradnej starostlivosti, a opatrovníci, ďalej deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, profesionálny náhradný rodič.

Od 27. 3. 2020 platia nové – DOČASNÉ – pravidlá pri výkone osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi. Ak to situácia vyžaduje, môžu blízki rodinní príslušníci vykonávať všetky úkony osobnej asistencie, a to maximálne 10 hodín denne. Táto možnosť sa týka aj rodičov maloletých detí, ktorí deťom do ich plnoletosti nemohli vykonávať asistenciu vôbec. Ak užívatelia alebo užívateľky nemajú s rodinnými príslušníkmi uzatvorenú Zmluvu o výkone osobnej asistencie, treba ju uzatvoriť. Môže byť uzatvorená len na dobu určitú – odo dňa účinnosti zákona 27. marca 2020 do ukončenia trvania núdzového stavu 30. júna 2020.

Táto zmena je dočasná a platí do 30. júna 2020. Po tomto období sa vracajú do platnosti pôvodné obmedzenia blízkych rodinných príslušníkov, to znamená obmedzenia rozsahu aj úkonov osobnej asistencie.

Tieto pravidlá budú trvať počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19. Úrady práce nebudú vyhotovovať rozhodnutia o tejto zmene. Účinnosť nadobúda platnosť automaticky od prijatia novely.

Prijaté zmeny v zbierke zákonov:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/63/ZZ_2020_63_20200327.pdf?fbclid=IwAR3ZIZQBJ3CuZYsS-39De45oiV43ceZNbwV0bNzMtjZaQM_p0xbzgwxgEg0

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378